KONYA EREĞLİ İVRİZ SOL SAHİL SULAMASI ARAZİ EDİNİM PLANIDokümanlar


Projenin Arazi Edinim Gereksinimi

DSİ, sulama sistemlerini inşa etmek ve var olan sistemleri geliştirmek güncellemek ile görevli kurumdur ve bu görevi yerine getirirken, gerekli tesislerin üzerine kurulacağı bir araziye ihtiyaç duymaktadır. İhtiyaç duyulan arazinin edinilmesinde mağduriyetler, kayıplar gerçekleşebilmekte, bunların giderilmesi için de kanunlarda belirtilen çözümlere başvurulmaktadır.

Dünya Bankası tarafından da desteklenmekte olan söz konusu projede, Dünya Bankası Operasyonel Politikası (OP) 4.12 Gönülsüz Yeniden Yerleşim, gereği arazi edinim uygulamalarında oluşabilecek mağduriyet ve kayıpların en aza indirgenmesini amaçlayan yeni çözümler üzerinde durulmaktadır.

Arazi Edinim Kapsamı ve Ereğli Ivriz Sulama Projesi’nin Etki Alanı

DSİ tarafından arazi edinimi için kullanılan başlıca yöntemler kamulaştırma ve arazi toplulaştırmasıdır. Proje’nin arazi edinimi gereksinmelerini asgariye indirmek için projeden etkilenen yerleşimlerdeki uygun alanlarda toplulaştırma yapılmaktadır. Ancak, arazi toplulaştırması yöntemiyle temin edilemeyen veya arazi toplulaştırması için teknik yönden uygun olmayan durumlarda gerekli arazilerin edinimi kamulaştırma yoluyla sağlanmaktadır.

Projeden etkilenen yerleşim sayısı 36 olup bunların 9’u arazi toplulaştırması kapsamında yer al almaktadır. Geriye kalan 27 yerleşimde ise arazi edinim çalışmaları kamulaştırma ile yapılacaktır.

Arazi Edinimi Nedir?

Devlet Su İşleri, suyun etkin kullanılması ve sudan en yüksek miktarda yararın sağlanması amacıyla gerçekleştirmekte olduğu faaliyetler çerçevesinde birtakım tesislerin inşasına ihtiyaç duymaktadır. Bu tesislerin üzerine inşa edileceği arazinin elde edilmesi ise arazi edinimi olarak adlandırılmaktadır.

Dünya Bankası OP 4.12 Nedir?

Gönülsüz Yeniden Yerleşime ilişkin Dünya Bankası’nın 4.12 No.lu Operasyonel Politikası (OP 4.12), imar projeleri kapsamında gerçekleştirilen gönülsüz veya zorunlu Yeniden Yerleşimlerden doğacak riskleri ele alarak bunları azaltmaya yönelik önlemler içermekte ve gönülsüz veya zorunlu bütün arazi edinimlerini konu edinmektedir.

AEPÇ ve AEP Nedir?
Arazi Edinim Politika Çerçevesi (AEPÇ)
; Sulama Modernizasyonu Projesi’nin arazi edinim ihtiyaçlarından  etkilenen kişi ve topluluklara kalkınma desteği sağlamak, arazi kaynaklı kayıplarını tazmin etmek ve arazi ediniminin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla DSI’nin izleyeceği prosedürleri, ilgili yasal mevzuatı, kamulaştırma sürecini, etkilenmesi muhtemel kişi ve grupları, proje etkilerini ve etki azaltma ve tazminat yöntemlerini tanımlayan doküman.

Arazi Edinim Planı (AEP); Çerçevesi AEPÇ’de tanımlanmış arazi edinim ilke ve prosedürleri dikkate alan, Sulama Modernizasyonu Projesi’nde arazi edinimi gerektiren her alt proje için özel olarak detaylandırılmış arazi edinim planlarıdır.

Proje Paydaşları

Proje’nin yürütücüsü ve sorumlusu DSİ olup, projeye konu çeşitli çalışmalar, DSİ Şube ve Bölge Müdürlükleri, ilgili bölgelerin sulama birliklerinin desteği, ve diğer çeşitli kamu kurum ve kuruluşların görüş ve bilgileri ile gerçekleşecektir. Proje paydaşları arasında projeden etkilenecek ve yarar sağlayacak olan kişi ve topluluklar da yer almaktadır.

Arazi Ediniminde Kullanılacak Olan Yöntemler

 • Vana, hidrant yeri, vb. tesis yerleri için mülkiyet kamulaştırması yapılacak,
 • Boru hattının geçtiği yerler için kullanım hakkını 49-99 yıllığına kısıtlayan daimi irtifak hakkı tesis edilecek,
 • İnşaat çalışmaları (Vana, hidrant yerleri, vb ile boru hattı inşası) için 1 ila 5 yıl süresince geçici irtifak hakkı tesis edilecektir.
 • Arazi edinim sürecinden doğrudan etkilenen kişiler olan arazi sahipleri, kiracılar, mirasçılar ve hazine arazisini kiralayanların yanında; kadın çiftçiler ve arazi sahibi olmayanlar (mevsimlik işçiler vb.) gibi hassas toplulukların da uğrayabileceği negatif etkilerin en aza indirilmesi için tedbir ve önlemler geliştirilmiştir.
 • Proje için hazırlanmış olan Paydaş Katılım Planı’na uygun olarak proje süresince çeşitli konularda etkilenen kişi ve toplulukların da dahil olduğu proje paydaşları ile düzenli istişare ve bilgilendirme yapılacaktır. Buna ek olarak proje kapsamında bir Şikayet Talep Mekanizması kurulmuştur.
 • Arazi edinimi için uygun olan yerlerde arazi toplulaştırmasından yararlanılarak, projenin arazi ediniminden kaynaklı olumsuz etkilerinin en düşük seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır.
 • Sulama sistemlerinin rehabilitasyonu sırasında, iş ilerleyişi ve planı malikler, kullanıcılar, mevsimlik işçiler ve bu arazilerde yaşayan kişilerin gelir kaybına neden olmayacak şekilde planlanacaktır. Buna rağmen doğabilecek olası her türlü zarar ve ziyan yine mevzuata uygun olarak tazmin edilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

S)   Hak sahiplerinin belirlenmesinde son tarih nedir?

C) Hak sahiplerinin belirlenmesi için bir eşik tarih uygulaması yapılacaktır ve birinci kısım için belirlenmiş olan eşik tarih arazide tespitlerin yapılıp envanterinin DSİ’ye teslim edildiği tarih olan 12.12.2019’dur. Eşik tarih, PEK’lerin sayımının ve taşınmaz varlık envanterinin tamamlandığı tarih olarak belirlenmektedir. Belirlenen eşik tarihten sonra proje alanında bulunan kişiler tazminat ve/veya yeniden yerleşim desteği hakkı kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. kısım eşik tarihi kamulaştırma programına bağlı olarak projenin ilerleyen aşamalarında yapılacak tespitlerin tamamlanmasına müteakip belirlenecek bir tarih olacaktır. İkinci eşik tarih de arazide tespitlerin yapılmasından önce ilan edilecek olup, tespitlerin tamamlanması ile hazırlanan envanter çıktıktan sonra sonlanacaktır.

S)        Projede hak sahibi olarak belirtilen kişiler kimlerdir?

C)

 • Tapulu arazi sahipleri ve kullanıcıları
 • Hakları yasallaştırılabilir arazi kullanıcıları (Arazi üzerinde zilyetlik hakkı bulunanlar),
 • Taşınmaz sahipleri ve taşınmaz kullanıcıları (izinsiz kullanıcılar dahil),
 • Arazi tapusu bulunan ürün sahipleri,
 • Resmi kiracılar (Şahıs ve kamu arazilerinde),
 • Arazi tapusu bulunmayan ürün sahipleri (izinsiz kullanıcılar dahil),
 • Kadın çiftçiler,
 • Hassas topluluklar,
 • Kısaca Projeden etkilenen arazilerden faydalanan her türlü kullanıcı, hak sahibi olarak görülmektedir.

S) Projenin olumsuz etkilerini azaltmak ve mağduriyetleri için hangi yöntemler uygulanacaktır?

C)

Arazi ve taşınmaz edinimi için;

 • Tapulu arazilerde arazi ve taşınmaz bedellerinin ikame bedelini kapsayacak şekilde belirlenmesi
 • Ürün ve ağaç bedellerinin ödenmesi
 • Tapusu olmayan arazilerde zilyetlik hakkı bulunan arazi kullanıcılarının zilyetlik hakkı almalarının sağlanması ve ikame değer üzerinden arazinin ve taşınmazların hesaplanması, ürün ve ağaç bedellerinin ödenmesi
 • İkame bedelini de kapsayacak kamulaştırma bedeli olarak tazminat ödenmesi
 • Taşınmazlar için daimi ve geçici irtifak bedellerinin ödenmesi
 • Arazi kullanıcılarının tespit edilerek ürün bedelinin kullanıcı veya resmi kiracılara ödenmesi olarak özetlenebilir.
 • Kamulaştırma bedelleri bankaya yatırılmadan arazilere girilmemesi
 • 1 ila 5 yıllık geçici irtifak süresinin sonunda, arazilerin eski haline getirilerek teslim edilmesi

Geçim kaynakları ve hassas gruplar için;

 • İlgili kurumlar tarafından sulu tarım, ürün deseni, akıllı tarım uygulamaları, vb. konularda eğitimler düzenlenmesi,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı, KOP İdaresi, Mevka gibi kurumlar tarafından verilen tarım ve hayvancılık hibe programları hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Hassas gruplara yönelik İşkur ve SYDV destekleri konularında bilgilendirmeler yapılması,
 • Su kullanıcıları için çeşitli gösterime dayalı bilgilendirme çalışmaları yapılması,
 • Beton su kanallarının kaldırılarak bu alanların tarıma açılması,
 • İnşaat çalışmaları esnasında hayvanların otlatma alanlarına erişimi için geçiş yerleri oluşturulması,
 • İnşaat esnasında yüklenici firma tarafından meydana gelebilecek zararların firma tarafından karşılanması şeklinde uygulamalar ile projenin doğurabileceği olumsuz etkiler ve mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

S) Sürecin takibi nasıl gerçekleştirilecektir?

C) Arazi edinimi sürecinin izleme ve takibi altı aylık aralıklarla düzenli olarak DSİ tarafından gerçekleştirilecek ve gözlenen ilerlemeler ile olumsuzluklar Dünya Bankası’na bildirilecektir.

S) Şikayet Talep Mekanizmasının işleyişi ne şekilde olacaktır?

C) DSİ’nin mevcut durumda Sulama Birlikleri, DSİ Bölge Müdürlükleri, DSİ Şube Müdürlükleri ve DSİ Genel Müdürlüğünden oluşan dört kanallı bir Şikayet Talep Mekanizması kurulmuştur. Projeden etkilenen kişi veya paydaşlar itiraz ve şikayetlerini bu kurum/kuruluşlardan herhangi birisine e-posta/telefon yoluyla, şikayet formu doldurmak veya CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) gibi ulusal şikayet bildirim mekanizmaları üzerinden bizzat başvuru yoluyla iletebilecektir.

Şikayet ve talep mekanizması anonim şikayetleri almaya uygun olup, şahsi bilgilerini paylaşmak istemeyen kişilere de şikayet ya da öneri paylaşımına olanak tanımaktadır. Alınan İsimsiz/anonim şikayetler de sisteme kaydedilecek ve yanıtlanacaktır.Şikayet Kanalları - İletişim Bilgileri

DSİ Genel Müdürlüğü

Telefon: 0312 454 54 54

Web Sitesi: dsi.gov.tr

E-Posta: dsi.gnlmud@hs01.kep.tr

 

DSİ Ereğli 43. Şube Müdürlüğü

Telefon: 0332 713 10 88

Cimer

Telefon: Alo 150

Web Sitesi: cimer.gov.tr

E-Devlet

Web Sitesi: turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-genel-mudurlugu

Ereğli İvriz Sol Sahil Sulama Birliği

Telefon: 0332 710 17 27

Adres: Hacı Mütahir Mah. Üçgöz Cad. Öznur Apt. K:2 Ereğli, KonyaGÖRÜŞ ÖNERİ VE ŞİKÂYETLER


TÜRKİYE SULAMA MODERNİZASYONU PROJESİ (TURKEY IRRIGATION MODERNIZATION PROJECT)

 KONYA EREĞLİ İVRİZ SOL SAHİL SULAMASI ARAZİ EDİNİM PLANI

Konya Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması Arazi Edinim Planı hazırlanması işlerine ilişkin görüş, öneri ve şikâyetlerinizi ad, soyad ve e-posta bilgileriniz ile aşağıdaki e-posta adresine iletebilirsiniz. (İletilerinizi isimsiz olarak da gönderebilirsiniz. Ancak soru, öneri ya da şikâyetinize ilişkin bildirim almak istiyorsanız e-posta adresini bildirmeniz gerekmektedir.)

bkarmil@dsi.gov.tr