TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU 

İÇ TÜZÜĞÜ


BİRİNCİ BÖLÜM


AMAÇ , KAPSAM, KISALTMALAR VE HEDEFLER
AMAÇ
Madde 1 : Bu iç tüzüğün amacı,Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Kuruluş,Görev ve Yetki Yönetmeliği uyarınca Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu’nda çalışma düzenini sağlamaktır.
KAPSAM
Madde 2 : Bu İç Tüzüğün konu,kurum ve kişiler yönünden kapsamı aşağıda gösterilmiştir;
a. Konu yönünden;
(3) Hidroloji konusunda araştırma ve uygulamalar,
(4) Türkiye’nin üye olduğu uluslararası bilimsel kuruluşların  ilgili faaliyetleri,
b. Kurum ve kişiler yönünden;
(4) Hidroloji alanında araştırma ve uygulama yapan kamu kurum ve kuruluşları,
(5) Hidroloji alanında öğretim ve araştırma yapan yüksek öğretim kurumları,
(6) Hidroloji alanında çalışmalar yapan diğer gerçek ve tüzel kişiler.
KISALTMALAR
Madde 3 : Bu İç Tüzükte kullanılan kısaltmalar ve anlamları şunlardır.
TUJJB : Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği
TUHK : Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu
IUGG : Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği
  (International Union of Geodesy and Geophysics)
IAHS : Uluslararası Hidroloji Birliği
  (International Association of Hydrology)
ABK : TUHK Aday Belirleme Komisyonu
ÇG : Çalışma Grubu
ÇGYK : TUHK Çalışma Grubu Yürütme Kurulu
HEDEFLER
Madde 4 : Bu İç Tüzük ile varılmak istenen hedefler aşağıda verilmiştir.
a. Hidroloji biliminin diğer yer bilimleri arasında saygın yerini alması için gerekli çalışmaları yapmak,
b. TUHK çalışmalarının geçekleştirilmesinde katılımcı bir idari ve bilimsel yapı oluşturmak,
c. TUHK ’nu ulusal ve uluslararası düzeyde aktif duruma getirmek ve tanıtmak,
d. Ülkemizde araştırma projelerine finans desteği sağlayan kurumlardan hidroloji projelerine finans desteği sağlamak için girişimde bulunmak,
e. Hidroloji projeleri için ulusal ve uluslararası merkezlerden veri temin edilmesinde yardımcı olmak,
f. TUHK üyelerini bilimsel yayın yapmaya teşvik etmek,
g. Ülkemizde hidroloji eğitimini geliştirmek,
h. TUHK üyeleri arasında bilgi iletişimini sağlamak için düzenlemeler yapmak (bilimsel toplantı,yayın,vb),
i. Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerini izlemek,uygun görülenlere katılmak ve Türkiye’yi temsil etmek,
j. Uluslararası ilgili bilimsel kuruluşlarda dolaylı veya dolaysız Türkiye’yi ilgilendirecek kararların ulusal çıkarlara uygun olması için çalışmak, bu kararları duyurmak ve uygulanması gerekenleri izlemek.
    


İKİNCİ BÖLÜM


TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU’NUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ
Madde 5 : Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu ,Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’nin bir Komisyonu olarak TUJJB Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuştur. TUHK aşağıdaki organlardan oluşur.
a. TUHK Başkanı
b. TUHK Sekreteri
c. TUHK Üniversite Temsilcisi
d. TUHK Üyeleri
e. Genel Kurul
f. Yürütme Kurulu
g. Merkez Büro
h. Aday Belirleme Komisyonu
i. TUHK Çalışma Grupları
Madde 6 : TUHK Başkanı
a. TUHK Başkanı TUJJB Yönetmeliği uyarınca TUHK Kurucu ve Yürütücü Kuruluşu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilir.
b. TUHK Başkanı’nın görevleri şunlardır.
(1) Komisyonun görevlerini  yerine getirebilmesi için ilgili idari işlemleri yürütmek,
(2) TUJJB Konsey toplantılarına katılmak,
(3) TUJJB ’nin diğer organları ile koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
(4) Genel Kurul tarafından seçilen TUHK Üniversite Temsilcisi ve Çalışma Grup Başkanlarını onay için Kurucu ve Yürütücü Kuruluş Başkanı ’na önermek,
(5) Komisyonun IUGG Birlikleri çalışmalarına paralel çalışmalar yapabilmesi için olanakları araştırıp geliştirmek,
(6) TUHK organlarını toplantılara çağırmak, toplantılara başkanlık etmek,
(7) Temsilci Kurum Başkanı’na TUHK ile ilgili bilimsel konularda danışmanlık yapmak,
(8) Hidroloji ile ilgili araştırma projelerini uygulanması yönünden TUJJB Konseyine takdim etmek,
(9) Ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulacak ulusal rapor, bildiri ve benzeri çalışmaların hazırlanmasını sağlamak.
Madde 7 : TUHK Sekreteri
a. TUHK Sekreteri TUJJB Yönetmeliği uyarınca TUHK Kurucu ve Yürütücü Kuruluşu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilir.
b. TUHK Sekreteri’nin görevleri şunlardır.
(1) Komisyonun görevlerini yerine getirebilmesi için idari işlemleri yürütmek üzere TUHK Kurucu ve Yürütücü Kuruluşu tarafından oluşturulacak İdari Büro’nun yöneticisidir. Söz konusu idari büroda iki yardımcı personel Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilir.
(2) TUHK Başkanı’nın bulunmadığı zamanlarda Başkanlık görevini yürütür.
(3) Merkez Büro ve Yürütme Kurulu üyesidir.
(4) TUHK ’nun idari işlerini yürütür, yazışmaları yapar.
(5) Gerekli bilgilerin TUHK içerisinde yayınlanmasını sağlar.
(6) Merkez Büro tarafından verilen görevleri yapar.
Madde 8 : TUHK Üniversite Temsilcisi
a. Üniversite Öğretim Üyesi olan TUHK Üyeleri arasından bu İç Tüzüğün seçimle ilgili hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilir, TUHK Başkanının teklifi ve Kurucu ve Yürütücü Kuruluş Başkanı ’nın onayı ile bir dönem için dört yıl görevlendirilir.
b. TUHK Üniversite Temsilcisinin görevleri şunlardır.
(1) TUJJB Konsey toplantılarına katılır.
(2) Merkez Büro ve Yürütme Kurulu üyesidir.
(3) TUHK Başkanı’na danışmanlık yapar.
(4) Program ve proje hazırlanması çalışmalarını yönlendirir.
(5) Ulusal ve uluslararası bilimsel yayın yapılmasını teşvik eder.
(6) Ulusal üniversiteler arası koordinasyonu sağlar.
Madde 9 : TUHK Üyeleri
a. TUHK üyeliği için Hidroloji konusunda faaliyet gösteren Kamu Kurum ve Kuruluşları ile üniversiteler resmi kanalla aday gösterebilir.
b. TUHK üyeliğine bilim adamları tarafından kişisel başvuru yapılabilir.
c. Aday gösterme ve başvurular herhangi bir zamanda Merkez Büroya yapılır.
d. Yürütme Kurulu tarafından adaylığı uygun görülenler TUJJB Konseyi’nin onayına sunulur.
e. TUHK üyeliklerine TUJJB Konseyi tarafından karar verilir.
f. Üyeler TUHK ’nun her türlü faaliyetinde yer almak için ilgili yerlere bireysel başvuruda bulunabilir.
g. Üyeler TUHK bünyesinde her türlü görevi yapabilir.
Madde 10 : Genel Kurul
a. TUHK Genel Kurulu tüm üyelerden oluşur.
b. Olağan TUHK Genel Kurulu TUJJB Genel Kurulu çalışmaları içinde aynı tarihlerde toplanır.
c. TUHK ayrıca genellikle iki TUJJB Genel Kurulu arasında Genel Kurul toplantıları düzenleyebilir.
d. Genel Kurul öncesinde Merkez Büro tarafından bir gündem hazırlanır ve en az iki ay öncesinden üyelere duyurulur.
e. Genel Kurul toplantılarında ;
(1) TUHK Başkanı tarafından bilimsel faaliyetler ile ilgili bir rapor sunulur.
(2) TUHK Sekreteri tarafından idari konular ile ilgili bir rapor ve yeni dönem için öneriler sunulur.
(3) Çalışma Grubu Başkanları tarafından bilimsel faaliyet raporu sunulur.
(4) Sunulan bu raporlar üyelere duyurulur.
f. TUHK Üniversite Temsilcisi ve Çalışma Grup Başkanları için ABK tarafından önerilen adaylar arasından, TÜBİTAK temsilcisi için TÜBİTAK tarafından önerilen adaylar arasından seçim yapılır. Seçilen adaylar TUHK Başkanı tarafından Kurucu ve Yürütücü Kuruluş Başkanı’na önerilir.
Madde 11 : Yürütme Kurulu
a. Yürütme Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.
(1) TUHK Başkanı
(2) TUHK Sekreteri
(3) TUHK Üniversite Temsilcisi
(4) Çalışma Grup Başkanları
(5) Bir önceki TUHK Başkanı
(6) Bir önceki TUHK Üniversite Temsilcisi
(7) TÜBİTAK Temsilcisi
b. Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır.
(1) TUHK ’nun bilimsel hedeflerine ulaşması için; genel politika belirlemek, gerekli idari ve bilimsel kararlar almak, uygulamak ve TUHK çalışmalarını yönlendirmek.
(2) Aday Belirleme Komisyonu üyelerini seçmek.
(3) TUHK Üniversite Temsilcisi, Alt Komisyon Başkanları ve gerekli görülen diğer görevler için ABK ’dan aday belirlemesini istemek ve ABK tarafından önerilen adaylar arasından seçim yapmak.
(4) IAHS paralelinde ve ulusal gereksinimler doğrultusunda Çalışma Gruplarını oluşturmak, kapatmak, faaliyet alanlarında düzenlemeler yapmak.
(5) Uzun dönemli ve birden fazla Çalışma Grubu faaliyet alanına giren konularda TUHK programları oluşturmak ve bu programlar kapsamında projeler oluşturup yürütülmesini sağlamak.
(6) Çalışma Gruplarının çalışma yöntem ve kurallarını belirlemek.
(7) Çalışma Grubu Alt Komisyon Başkanlarını seçmek.
(8) Çalışma Grubu Başkanı tarafından seçilen Çalışma Grubu Sekreterlerini onaylamak.
(9) Merkez Büro tarafından iletilen TUHK üyelik başvurularını değerlendirmek.
(10) TUJJB bünyesinde oluşturulacak Değerlendirme Denetleme ve Yönlendirme Kurulu, Proje Hazırlama Grubu, Çok Disiplinli Ortak Çalışma Grubu ve benzeri komisyonlarda TUHK ’nu temsil etmek üzere TUJJB tarafından istenen üyeleri belirlemek.
(11) TUHK Genel Bilimsel Toplantısı ve daha dar kapsamlı Bilimsel Toplantı, Çalışma Toplantısı ve benzeri toplantılar düzenlemek, bu konuda karar almak.
(12) TUHK faaliyet alanlarında seçkin çalışmalar gerçekleştirmiş bilim adamlarına ödül verilmesi ile ilgili karar almak.
(13) Yürütme Kurulu normal olarak; TUJJB Konsey toplantısı öncesinde ve Genel Kurul öncesinde toplanır. Ayrıca TUHK Başkanı’nın önerisi ile değişik zamanlarda toplanabilir.
(14) Yürütme Kurulu kararlarının geçerli olması için üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanması gereklidir.Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkan’ın oyu iki oy sayılır. Yürütme Kurulu üyeleri arasından aday olanlar seçimlerde oy kullanmaz ve bu durumda toplantı yeter sayısı aranmaz.
(15) Yürütme Kurulu toplantı gündemi en az iki hafta önceden Yürütme Kurulu üyelerine Merkez Büro tarafından bildirilir.
(16) Yürütme Kurulu toplantı sonuçları üyelere duyurulur.
Madde 12 : Merkez Büro
a. Merkez Büro aşağıdaki üyelerden oluşur.
(1) TUHK Başkanı
(2) TUHK Sekreteri
(3) TUHK Üniversite Temsilcisi
b. Merkez Büro’nun görevi aşağıda belirtilmiştir.
(1) TUHK adına her türlü başvuruyu kabul eder.
(2) Yürütme Kurulu toplantıları için gündemin belirlenmesi ve duyurulmasını sağlar.
(3) Yürütme Kurulu tarafından alınan kararların uygulanması için gerekli işlemleri yapar.
(4) TUHK ’nun icra organıdır.
(5) Yürütme Kurulu toplantısından önce ve TUHK Başkanı’nın çağrısı ile toplanır.
Madde 13 : Aday Belirleme Komisyonu (ABK)
a. ABK üç üyeden oluşur..
b. ABK üyeleri Yürütme Kurulu tarafından seçilir. Seçim için yapılan Yürütme Kurulu toplantısına görevdeki ABK üyeleri de eşit oy hakkı ile katılır.
c. ABK üyeleri bir dönem (4 yıl) için seçilir. ABK üye seçimi görev sürelerinin bitmesinden önceki ilk Genel Kurul toplantısından en az altı ay önce gerçekleştirilir. 
d. ABK görevleri aşağıda belirtilmiştir.
(1) TUHK Üniversite Temsilcisi,Çalışma Grup Başkanları ve TUHK YK tarafından belirtilen diğer görevler için bu İç Tüzük ’te gösterilen yöntemlerle aday belirler.
(2) ABK; Yürütme Kurulu’nun yazılı isteği ile faaliyetlerine başlar, çalışması sonucunda aday önerilerini Yürütme Kurulu’na yazılı olarak bildirir. ABK aday belirleme çalışmasını en geç dört ay içerisinde tamamlar.
(3) Aday belirleme çalışması görev süresi biten yerler için ve ilk Genel Kurul toplantısından en geç bir ay önce tamamlanacak şekilde gerçekleştirilir.
(4) ABK toplantıları en az iki üye ile gerçekleştirilir.
(5) Kararlar oy çokluğu ile alınır.
(6) ABK kararları Merkez Büro tarafından duyurulur.
Madde 14 : ABK, Yürütme Kurulu tarafından istenen aday belirleme çalışmasını aşağıda belirtilen çalışma yöntem ve prensipleri doğrultusunda gerçekleştirir.
a. Aday belirleme prensipleri ile aday belirlenmesi istenen görevleri tanıtıcı bir duyuru yapılır.
b. Duyuru yapıldıktan iki ay sonrasına kadar adaylık başvuru ve önerileri kabul edilir.
c. Aday belirlenmesi istenen görevler için adaylık başvurusu ve/veya önerisi aşağıdaki gibi yapılır.
(1) Adaylık için ABK ’na bireysel başvuru yapılabilir.
(2) Bireyler bir başka bilim adamını ABK ’na önerebilir.
(3) Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Üniversiteler adaylık için ABK ’na öneride bulunabilir.
d. Bireysel olarak başvuran veya yukarıda belirtildiği gibi önerilen bilim adamlarından; aday olduğu görevin faaliyet alanlarında yaptığı, yapmakta olduğu veya planladığı çalışmalarını da özetleyen özgeçmişlerini ABK ’na göndermeleri istenir.
e. ABK tarafından her görev yeri için en çok üç aday belirlenerek Yürütme Kurulu’na yazılı olarak bildirilir.
f. Adaylar TUHK YK toplantısında oylanarak seçilir. Karar oy çokluğu ile alınır.
Madde 15 : TUHK Çalışma Grupları
a. Çalışma gruplarının oluşturulması, isimlerinin değiştirilmesi,kaldırılması veya yeni çalışma gruplarının oluşturulması IAHS paralelinde ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda TUHK Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
b. Çalışma grupları konusundaki düzenlemeler Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Bu konudaki İç Tüzük değişiklikleri TUJJB Konseyi ’nin onayını takiben yürürlüğe girer.
c. Çalışma guruplarının görevleri genel olarak:
(1) Araştırma ve incelemeler yapmak,
(2) Uygulama yapmak,
(3) Gelişmeleri izlemek,
(4) Bu çalışma sonuçlarını TUHK Komisyonunda görüşülmek üzere gurup raporları şeklinde TUHK başkanına iletmektir.
d. Çalışma Grupları Uluslararası Hidroloji Birliği’nde mevcut komisyonlar ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda aşağıdaki dokuz Çalışma Grubu oluşturulmuş olup aşağıda belirtilmektedir.
(1) Yüzey Suları (Surface Water), 
(2) Yeraltı Suyu (Ground Water), 
(3) Kıtasal Erezyon (Continental Erosion), 
(4) Kar ve Buz (Snow and İce), 
(5) Su Kalitesi (Water Quality), 
(6) Su Kaynakları Sistemleri (Water Resources Systems), 
(7) Uzaktan Algılama ve Bilgi Transferi (Remote Sensing and Data Transfer), 
(8) Atmosfer-Toprak-Bitki İlişkileri (Atmosphere-Soil-Vegetation Relations), 
(9) Atmosfer-Toprak-Bitki İlişkileri (Atmosphere-Soil-Vegetation Relations), 
(10) İzleme (Tracers),
e. Çalışma Grupları aşağıdaki organlardan oluşur.
(1) Çalışma Grubu Başkanı
(2) Çalışma Grubu Sekreterleri
(3) Çalışma Grubu Yürütme Kurulu
(4) Üyeler
(5) Alt Komisyonlar
f. Çalışma Grubu Başkanı, bu İç Tüzük hükümlerine göre Yürütme Kurulu’nun isteği üzerine ABK ’nun belirlediği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Seçilen Çalışma Grubu Başkanı TUHK Başkanı tarafından onay için Kurucu ve Yürütücü Kuruluş Başkanlığına sunulur.
g. Çalışma Grubu Sekreterleri; Çalışma Grubu Başkanı tarafından yeteri kadar sayıda seçilir ve TUJK YK tarafından onaylanır.
h. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.
(1) Çalışma Grubu Başkanı
(2) Çalışma Grubu Sekreterleri
(3) Alt Komisyon Başkanları
i. Çalışma Grubu üyeliğine, başvuruda bulunan TUHK üyelerinden ÇGYK tarafından uygun bulunanlar kabul edilir.
j. Çalışma Grubu Alt Komisyonları
(1) Bu İç Tüzüğün Çalışma Grupları maddesinde gösterilen alt faaliyet alanlarında ayrı veya birleşik Alt Komisyon kurulabilir. 
(2) Çalışma Grubu Alt Komisyonları Başkan, Sekreter ve üyelerden oluşur.
k. Çalışma Grupları ve Alt Komisyonlar hakkındaki bu İç Tüzük ’te yer almayan her türlü düzenleme Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Çalışma Grupları ve Alt Komisyonlar hakkında düzenlemeler ile ilgili Yürütme Kurulu toplantısına ÇGYK üyeleri de eşit oy hakkı ile katılır. Bu konu ile ilgili yapılan düzenlemeler duyurulur.
Madde 16 : TUHK’nu oluşturan organlarda görev süreleri ve koşulları ile ilgili konular aşağıda belirtilmiştir.
a. Bir dönem, IAHS dönem başlangıcı ile aynı zamanda başlar ve süresi dört yıldır.
b. TUHK Üniversite Temsilcisi, Çalışma Grup Başkanları, ABK üyeleri bir dönem görev yapabilir. Takip eden dönemde aynı görevi almamak koşulu ile en çok bir dönem için yeniden seçilebilir.
c. TUHK Başkanı, TUHK Sekreteri, TUHK Üniversite Temsilcisi, Çalışma Grup Başkanları bu maddede sayılan görevlerin yalnızca bir tanesini aynı anda taşıyabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


TOPLANTILAR, YAYINLAR, YÜRÜTME VE SORUMLULUKLAR
Madde 17 : TUHK bünyesinde gerçekleştirilecek toplantılar
a. TUHK Genel Bilimsel Toplantısı
(1) TUHK Genel Bilimsel Toplantısı TUJJB Genel Kurul Toplantısı ile aynı tarihlerde gerçekleştirilir.
(2) TUJJB Genel Kurul Toplantısının yapılmaması durumunda Yürütme Kurulu ’nun alacağı karar ile yılda bir kez toplanır.
(3) TUHK Genel Bilimsel Toplantısı ev sahibi kuruluş tarafından belirlenen Organizasyon Komitesi tarafından gerçekleştirilir. Organizasyon Komitesinde Yütrütme Kurulu tarafından belirlenen bir üye de yer alır.
(4) Yürütme Kurulu tarafından bir Bilimsel Kurul oluşturulur. Bu kurulda her Çalışma Grubundan en az bir üye yer alır.
(5) Organizasyon Komitesi tarafından en az altı ay önce toplantının yeri, zamanı, konular,Bilimsel Kurul ve benzeri konular hakkında bilgi veren bir duyuru yapılır.
(6) Organizasyon Komitesi tarafından toplantıdan en geç bir ay önce program, sunulacak bildiriler, gündem gibi ayrıntıları bildiren bir duyuru daha yapılır.
(7) Bu toplantılara Hidroloji ile ilgili diğer disiplinlerden de bildiri sunulması için davet yapılabilir.
(8) TUHK Bilimsel Toplantısı Bildiri Kitabı; toplantıda sunulan bildirileri kapsayacak şekilde basılır. Bilimsel Toplantı Bildiri Kitabı Organizasyon Komitesi tarafından hazırlanır.
b. Çeşitli Bilimsel Toplantılar
(1) TUHK bir veya birden fazla Çalışma grubunu ilgilendiren konularda değişik kapsam ve ölçekte toplantılar düzenleyebilir.
(2) Genel Bilimsel Toplantı ’dan hariç olarak düzenlenen bu toplantılarda her türlü düzenleme Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
(3) Toplantılar için bir Organizasyon Komitesi ve en az üç kişiden oluşan bir Bilimsel Kurul oluşturulur.
(4) Toplantı Bildiri Kitabı hazırlanarak yayınlanır.
c. TUHK Kursları
TUHK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen konularda kurs düzenlenebilir. Bu konu ile ilgili her türlü düzenleme Yürütme Kurulu tarafından yapılır.
d. TUHK Konferansları
TUHK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen konularda konferans düzenlenebilir. 
Madde 18 : TUHK Duyuruları
a. TUHK bünyesinde yapılacak duyurular e-posta (e-mail) aracılığı ile yapılabilir. Üyelerin e-posta adresleri her yıl güncelleştirilerek duyurulur.
b. TUHK tarafından yapılacak duyurular TUHK WEB sayfasında yapılabilir.TUHK WEB sayfası Kurucu ve Yürütücü Kuruluş olanakları kullanılarak TUHK Sekreteri tarafından yürütülür. WEB sayfasının içeriği TUHK Sekreteri tarafından belirlenir.
c. Yürütme Kurulu tarafından belirlenen aralıklarla Hidroloji Bülteni yayınlanır. TUHK Bülteni basılarak dağıtılabileceği gibi WEB sayfasında da yayınlanabilir veya e-posta aracılığı ile dağıtılabilir. TUHK Bülteni içeriği Büro tarafından belirlenir.
Madde 19 : TUHK Yayınları
a. Yıllık Çalışma Raporu
Yıllık Çalışma Raporu TUHK Yürütme Kurulu tarafından yıl içerisinde gerçekleştirilen idari faaliyetlerle birlikte Çalışma Grupları tarafından gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler hakkında açıklayıcı bilgiler içeren bir rapor yayınlanır.
b. TUHK Raporu
Her türlü başvuru ve öneri üzerine Yürütme Kurulu’nun kararı ile
(1) TUHK üyeleri tarafından gerçekleştirilmiş bulunan çalışmalar,
(2) Yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilmiş Lisans Üstü tezlerinden seçilenler ile seçkin çalışmalar,
(3) IAHS ve/veya IUGG ‘ye gönderilmek üzere hazırlanan TUHK Raporları, 
TUHK Raporu olarak yayınlanabilir.
d. TUHK yayınları ile ilgili her türlü düzenleme Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Madde 20 : Kararların alınması
a. TUHK bünyesinde gerçekleştirilen her türlü toplantıda kararlar oy çokluğu ile alınır.
b. Toplantı üye tam sayısının en az bir fazlasıyla çoğunluklu olarak yapılır.İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı en geç iki hafta içinde çoğunluksuz olarak yapılır.
c. Yürütme Kurulu tarafından belirlenen konularda görüşmeler ve oylamalar e-posta aracılığı ile yapılabilir. Sonuçlar ilk toplantıda yazılı duruma getirilir.
Madde 21 : Yürürlük
Bu İç Tüzük TUJJB Konseyi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Madde 22 : Yürütme
Bu İç Tüzüğü TUHK Yürütme Kurulu yürütür.
Madde 23 : Sorumluluk
Bu İç Tüzük hükümlerinin uygulanmasından TUHK bünyesinde görev alan her üye sorumludur.
Madde 24 : Bu İç Tüzükte yapılacak değişiklik önerileri Yürütme Kurulu ’na yazılı olarak bildirilir. Genel Kurul tarafından uygun görülen değişiklik teklifleri TUJJB Konseyinin onayına sunulur.TUJJB Konseyi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici
Madde
1
:
Bu İç Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle;ilk dönem başlar ve 2007 yılında yapılacak IAHS Genel Bilimsel Toplantısı ile sona erer.
Geçici
Madde
2
:
Bu İç Tüzük ’te yer almayan Mali Hususlar ile ilgili maddeler, TUHK Yürütme Kurulunca gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra düzenlenerek İç Tüzük değişiklik teklifi olarak TUJJB Konseyinin onayına sunulacaktır.
Geçici
Madde
3
:
TUHK’nun resmi yayın organı niteliğinde olarak bilimsel toplantı bildirilerinin ve çalışma raporlarının yayınlanmasına olanak veren bir süreli yayın oluşturmak amacıyla Yürütme Kurulunca gerekli çalışmalar yapılacak ve düzenlenen maddeler İç Tüzük değişikliği olarak TUJJB Konseyinin onayına sunulacaktır.