PERSONEL  DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bağlı Şube Müdürlükleri


 • Personel Şube Müdürlüğü
 • İşveren-İşçi İlişkileri Ve İş Mevzuatı Şube Müdürlüğü 
 • Eğitim Şube Müdürlüğü
 • İstatistik ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 • Yönetim Araştırmaları (YÖNAR) Şube Müdürlüğü
 • Tahakkuk Şube Müdürlüğü
 • Muamelat Şube Müdürlüğü
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumluluklar6200 sayılı Teşkilat Kanunumuzla 1954 yılında 'İdari İşler Dairesi Başkanlığı' olarak kurulan Başkanlığımız, Genel Müdürlüğün İnsan gücü planlaması ve Personel ve Eğitim politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, İşçi-İşveren ilişkilerini düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

' İdari İşler Dairesi Başkanlığı ' olarak görevini yürütmekte iken, 13.08.1984 tarih ve 18488 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 18.07.1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek karar gereğince ihdas edilen Genel Müdürlüğümüz Kadroları ile birlikte; Başkanlığımızın adı " Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı " olarak değiştirilmiştir.

Personel  Daire Başkanlığı , bilgisayar tekniklerinden de istifade ederek, DSİ Genel Müdürlüğü personelinin ;

 • Genel Müdürlük personel ve eğitim politikasını tespit ve bu politikanın tahakkuku için uzun ve kısa vadeli plan ve programlar hazırlamak.
 • Genel Müdürlük personelinin özlük işlerini yürürlükteki mevzuata göre düzenlemek ve yürütmek.
 • Genel Müdürlüğümüze bağlı ünitelerin yukarıda belirtilen konulardaki tekliflerini incelemek ve değerlendirmek.
 • Genel Müdürlük bünyesindeki işçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve koordine edilmesine ilişkin Genel Müdürlük politikasını tespit etmek, bununla ilgili plan ve programları hazırlamak.
 • Genel Müdürlük dosya, arşiv ve evrak sisteminin yeknesak bir tarzda yürütülmesini sağlamak.
 • Genel Müdürlük merkez işyerlerinde çalıştırılan sigortalı işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken tüm belge ve bildirimleri tek elden yürütmek..
 • Genel Müdürlük personel hareketlerinin devamlı ve muntazam bir şekilde Merkezden takibi, Merkez işyerlerinde ve Taşra ünitelerinde çalışan personellere yönelik her türlü istatistiki çalışmaları yapmak .
 • Genel Müdürlüğümüz personelinin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliklerini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmasını sağlamak için hizmet içi eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
 • DSİ Genel Müdürlüğü organizasyon yapısı ve işleyişini düzenlemek.

Telefon Faks E-Posta
0 312 454 48 00 0 312 454 48 05 personel@dsi.gov.tr