STRATEJİK PLAN

Genel Müdür

DSİ Genel Müdürü Ali Rıza DİNİZ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 61 yıldır ülkemiz su kaynaklarını geliştirip, tarım, enerji, içme/sanayi suyu ve taşkın koruma ile çevre sektöründe milletimizin faydasına sunulan çok önemli ve büyük projeler gerçekleştirmektedir.


Yeryüzü mevcut su kaynaklarının başta kirlilik olmak üzere küresel boyutlarda önemli problemlerle karşı karşıya kalması, su kıtlığının giderek belirgin ve yaygın bir sorun haline gelmesi su kalitesinin bozulması gibi problemler sosyal ve ekonomik açıdan zincirleme pek çok soruna da sebep olmaktadır. Ülkemizin yarı kurak bir coğrafyada yer alması ve gelişen hayat şartlarının beraberinde getirdiği su tüketimindeki büyük artış mevcut su potansiyelimizin tamamının etkin bir şekilde değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede teşkilatımız çalışmalarının belli bir plan ve program dahilinde yürütülmesinin hayati önemi göz önünde bulundurularak; ülkemizin kıt kaynaklarını kamu hizmetlerinin üretilmesinde daha verimli kullanan, stratejik önceliklere göre paylaştıran, bunların etkin kullanılıp kullanılmadığını izleyen, kalite ve vatandaş odaklı, esnek, saydam, katılımcı, hesap veren bir kamu mali yapılanması esas alınarak, 5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” hükümleri doğrultusunda teşkilatımızın ikinci stratejik planı “DSİ Stratejik Plan 2015 – 2019” hazırlanmıştır.


Başta DSİ üst Yönetimi olmak üzere tüm çalışanlarımızın her aşamasını titizlikle sahiplenerek izleyeceği plan, 2015 yılı başından itibaren teşkilatın tüm birimlerinin katılımı ile uygulamaya alınacaktır.


Gelecek beş yıllık döneme ışık tutup, kaynaklarımızı ve enerjimizi yönlendirecek DSİ 2015-2019 Stratejik Planı ile; Genel Müdürlüğümüzün misyonu, vizyonu, uzun vadeli amaçları, somut ve orta vadeli hedefleri bunları ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan performans göstergeleri ile tüm faaliyetler için gereken mali tablolar belirlenmiştir.


Teşkilatımızın bu ikinci Stratejik Planı ile bahsedilen hedeflere ulaşma doğrultusunda önemli bir adım atılmış olacağı kanaati ile planın hazırlanma çalışmalarını yürüten Stratejik Planlama Ekiplerine ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, DSİ 2015 – 2019 Stratejik Planı’nın ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.