STRATEJİK PLAN

Genel Müdür

DSİ Genel Müdürü Murat ACU

Türkiye’de, kamu mali yönetim ve kontrolü alanında son yıllarda önemli bir değişim süreci yaşanmıştır. Bu değişimin en önemli unsuru, kuşkusuz, 1927 yılından bu yana uygulanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun yürürlükten kaldırılarak, yerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe konulmasıdır. 

Bu yasa ile Stratejik Yönetim yaklaşımı benimsenmiş, Kamu Yönetiminde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Kuruluşların İlgili mevzuat, kalkınma planları, uzun ve orta vadeli programlar çerçevesinde katılımcı yöntemlerle stratejik planlarını hazırlamaları, bunları performans esaslı bütçeler ile desteklemeleri istenmiştir.

Hizmet yarışına çıktığı 1954 yılından bu günlere gelinceye kadar belirlenen plan ve programlar çerçevesinde GAP gibi ülkemizin hatta dünyanın sayılı projelerine imzasını atan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; Üçüncü Stratejik Planlama çalışmalarını, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun öngördüğü şekilde, işbirliği, işbölümü ve süreklilik esasları çerçevesinde yürütmüş, konunun önemi kurumun en üst yöneticisinden başlayarak tüm kurum çalışanlarınca benimsenmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2017 – 2021 Stratejik Plan” çalışmalarını Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı yürütmüştür. Merkez ve Taşra Teşkilatımızın tüm birimleri, çalışmalara gereken katılım ve desteği sağlamıştır.

Planlamanın izleme ve değerlendirme sürecinde ise plan dönemi içindeki her yılın sonunda belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz gözden geçirilecek ve gerektiğinde revizyonların yapılması sağlanacaktır.

Gelecek beş yıllık döneme ışık tutup, kaynaklarımızı ve enerjimizi yönlendirecek olan teşkilatımızın bu üçüncü stratejik planı ile:

• Ülkemizin dört bir köşesine hizmet bayrağını taşıma gayreti ve azmi içerisinde olan, Genel Müdürlüğümüzün varlık sebebi olan Misyonu,
• Geleceğimizi sembolize eden Vizyonu,
• Orta ve uzun vadeli gayelerimiz,
• Stratejik gayelerin gerçekleştirilebilmesi için ortaya konan, ölçülebilir, somut ve orta vadeli alt gayelerimiz; yani hedeflerimiz,
• Sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan Performans Göstergelerimiz,
• Ve tüm bunların dayanağı olan mali tablolarımız belirlenmiştir.


Özverili bir çalışmanın ürünü olan planın hazırlanmasında emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyor, mensuplarımızın aktif katılımı ve azimli çalışmaları ile başarıya ulaşacağına inandığım “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2017 – 2021 Stratejik Planı”nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.