KURŞUN ASİT AKÜMÜLATÖRLER SATIN ALINACAKTIR.

24.02.2021 / Gösterim Sayısı : 281 / Arşiv

KURŞUN ASİT AKÜMÜLATÖRLER SATIN ALINACAKTIR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURŞUN ASİT AKÜMÜLATÖRLER mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/86292

 

1-İdarenin

a) Adı

: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

: VARLIK MAHALLESİ ETLİK CADDESİ NO:47 06170 VARLIK YENİMAHALLE/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

: 3124545454 - 3124543555

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

: KURŞUN ASİT AKÜMÜLATÖRLER

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

KURŞUN ASİT AKÜMÜLATÖRLER (11 Kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

: DSİ Ankara İkmal ve Merkez Ambarları Mühendisliği (Etlik/ANKARA)

ç) Süresi/teslim tarihi

: KURŞUN-ASİT AKÜMÜLATÖRLER, 1. Parti teslimat işe başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü içinde, 2. Parti teslimat 04-16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Her partide en çok 2 (iki) teslimat yapabilecektir. Ancak, DSİ ihtiyaç görürse teslimat parti adedini arttırabilir. Teslimatla ilgili diğer hususlar Teknik Şartnamenin 4. maddesinde belirtilmiştir.

d) İşe başlama tarihi

: İdarece işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ edildiği tarihtir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 22.03.2021 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: DSİ Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı 1. Kat Toplantı Odası Varlık Mahallesi Etlik Caddesi No:47 06170 Varlık Yenimahalle/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

7.5.3.3.1- Teklif edilen akümülatörler  ithal ve/veya yerli imal edilmiş olabilir.

7.5.3.3.1.1 Teklif edilen akümülatörler yerli imal edilmişler ise;

a) İstekli imalatçı ise; istekli teklif ettiği akümülatörlere ait, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilmiş olan "TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ” ve/veya “TSE KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ve/veya TSEK KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ”ni sunması zorunludur. Bu belgelerin geçerlilik süresi ihale tarihi itibariyle sona ermemiş olacaktır.

b) İstekli imalatçı firma değil ise; istekli teklif ettiği akümülatörlerin imalatçısından temin ettiği bu akümülatörlere ait Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilmiş olan “TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ” ve/veya “TSE KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ve/veya TSEK KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ”ni sunması zorunludur. Bu belgelerin geçerlilik süresi ihale tarihi itibariyle sona ermemiş olacaktır. (teklif zarfı açıldıktan sonra a ve b şıklarında belirtilen belgelerin kapsamına girmeyen kalemler mukayeseye alınmayacaktır.)

7.5.3.3.1.2 Teklif edilen akümülatörler yurt dışından ithal edilmiş ise;

İstekli, teklif ettiği akümülatörlerin TS EN 50342-1 (/A1)"e uygun olduğunu Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler kısmında beyan edilecektir.  Beyan edilmediği takdirde teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İstekliler, teknik şartname ekindeki "Kurşun Asit Akümülatörler Bilgi Formu"nu doldurarak ihaleye sunacaktır. Bahse konu belge ile ilgili olarak yeterlik bilgileri tablosunda istenilen bilgiler (Sıra No / Voltaj / Kapasite / Uzunluk / Genişlik / Yükseklik / Miktar / Teklif Edilen Akümülatör İmalatçısının Memleketi / Markası) Yeterlik Bilgileri Tablosunda eksiksiz olarak beyan edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.