AMFİBİK (YÜZER) EKSKAVATÖR SATIN ALINACAKTIR.

19.04.2024 / Arşiv

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AMFİBİK (YÜZER) EKSKAVATÖR ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/452229

 

1-İdarenin

 

a) Adı

:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

VARLIK MAHALLESİ ETLİK CADDESİ NO:47 06170 VARLIK YENİMAHALLE/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3124545454 - 3124543555

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

AMFİBİK (YÜZER) EKSKAVATÖR ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Adet Amfibik (Yüzer) Ekskavatör Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

DSİ Ankara İkmal ve Merkez Ambarları Mühendisliği (Etlik / ANKARA)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malzemelerin tamamı, sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren en çok 2 (iki) partide olmak üzere 360 (üçyüzaltmış) takvim günü içinde teslim edilecektir. Teslimatla ilgili diğer hususlar Teknik Şartnamenin 5. maddesinde belirtilmiştir. 10.3.2. Yüklenici, teslim süresi içerisinde malzemeleri teslim edecektir. Ancak Yüklenici kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle malzemeleri süresi içerisinde teslim edemeyeceğini anlaması durumunda İdareye süresi bitmeden başvuruda bulunacaktır. Yüklenici başvuruda bulunurken teslimatta yaşanan gecikmenin sebeplerine yer vererek ve bu durumu belgelendirilecektir. İdare cezalı ek süre vermekte serbest olup, İdare süre uzatımı verilmesi halinde gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedeli üzerinden 34.2. maddesinde yer alan gecikme cezası uygulanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

İdarece işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ edildiği tarihtir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.05.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı 1. Kat Toplantı Odası Varlık Mahallesi Etlik Caddesi No:47 06170 Varlık Yenimahalle/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :

İstekliler tarafından kapasite raporu sunulması halinde; ekskavatör, amfibik ekskavatör, yüzer palet sistemi gibi imalatların herhangi birinden, birkaçından veya tamamından yılda en az 1 adet yapıldığını gösteren kapasite raporunu vereceklerdir.

İstekli tarafından sunulan kapasite raporunun, kayıtlı bulunulan Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Meslek Odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale/son başvuru tarihi itibariyle geçerli olması zorunludur.

Yabancı istekliler tarafından sunulan kapasite raporunun ise ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Yetkili Satıcı Belgesi

İhaleye teklif veren istekli yetkili satıcı ise, imalatçı tarafından yetkili satıcı adına düzenlenmiş Yetkili Satıcı Olduğunu Tevsik Eden Belgeyi ihaleye sunulması gerekmektedir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Yetkili Temsilci Belgesi

İhaleye teklif veren istekli yetkili temsilci ise, imalatçı tarafından yetkili temsilci adına düzenlenmiş Yetkili Temsilci Olduğunu Tevsik Eden Belgeyi ihaleye sunulması gerekmektedir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

İmalatçı Belgesi

İhaleye teklif veren istekli imalatçı ise istekli adına düzenlenmiş; ihaleye teklif veren istekli yetkili satıcı / temsilci ise, yetkili satıcısı veya temsilcisi olduğu ürünün imalatçısı adına düzenlenmiş İmalatçı Belgesinin sunulması gerekmektedir. İmalatçı belgesi, ekskavatör, amfibik ekskavatör ve yüzer palet sistemi üretimlerinden en az birini içermek zorundadır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Sanayi Sicil Belgesi

İhaleye teklif veren istekli imalatçı ise istekli adına düzenlenmiş; ihaleye teklif veren istekli yetkili satıcı / temsilci ise, yetkili satıcısı veya temsilcisi olduğu ürünün imalatçısı adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesinin sunulması gerekmektedir. Sanayi sicil belgesi, ekskavatör, amfibik ekskavatör ve yüzer palet sistemi üretimlerinden en az birini içermek zorundadır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Kapasite Raporu

İhaleye teklif veren istekli imalatçı ise istekli adına düzenlenmiş; ihaleye teklif veren istekli yetkili satıcı / temsilci ise, yetkili satıcısı veya temsilcisi olduğu ürünün imalatçısı adına düzenlenmiş Kapasite Raporunun sunulması gerekmektedir. Kapasite raporu, ekskavatör, amfibik ekskavatör ve yüzer palet sistemi üretimlerinden en az birini içermek zorundadır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Yerli Malı Belgesi

İhaleye teklif veren istekli imalatçı ise istekli adına düzenlenmiş; ihaleye teklif veren istekli yetkili satıcı / temsilci ise, yetkili satıcısı veya temsilcisi olduğu ürünün imalatçısı adına düzenlenmiş Yerli Malı Belgesinin sunulması gerekmektedir. Yeli malı belgesi, ekskavatör, amfibik ekskavatör ve yüzer palet sistemi üretimlerinden en az birini içermek zorundadır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.3. Hizmet yeterlilik belgesi:

İstekliler kendisinin veya imalatçısının veya yetki verdiği mümessilinin veya temsilcisinin Türkiye genelinde satış sonrası hizmet vereceğini gösteren yetkili servisleri için Türk Standartları Enstitüsünce verilen ve numarası TS12510 olan standardı (inşaat ve kazı makinaları için yetkili servis) içeren ve Türkiye genelinde yerleşik ve içeriğinde isteklinin kendisinin, imalatçısının, yetki verdiği mümessilinin veya temsilcisinin yetkili servisi olduğunu belirten en az bir adet TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini ihaleye sunacaktır. Hizmet Yeterlilik Belgesini ihaleye sunmayan istekliler ihale dışı bırakılarak  teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.4.

4.3.4.1. Kaliteye ilişkin belgelere ait bilgiler:

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara, ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilmiştir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

İstekliler, teklif ettikleri amfibik ekskavatörün teknik özelliklerini gösteren matbu katalog, prospektüs vb. matbu dokümanları (Türkçe) ihaleye sunacaktır. Matbu katalog, prospektüs vb. matbu dokümanların her sayfası yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. Matbu dokümanları ihaleye sunmayan istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Teknik Çizim

İstekliler, teklif ettikleri amfibik ekskavatörün yüzücü alt takımına ait teknik çizimleri ihaleye sunacaktır. Teknik çizimlerin her sayfası yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. Teknik çizimleri ihaleye sunmayan istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.6. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Sual Formu

İstekliler, teknik şartname ekindeki SUAL FORMU’nu (EK-1) teklif ettikleri Amfibik Ekskavatörün özelliklerine uygun olarak doldurarak ihaleye sunacaktır. Bu SUAL FORMU’U, yetkili kişi veya kişilerce ad soyad ve unvanı yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. SUAL FORMU’nu ihaleye sunmayan istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Çizelge

İstekliler, Amfibik Ekskavatörler (A.E.) için garanti müddeti içerisinde yapılması gerekli periyodik bakım aralıklarını ve periyodik bakımda kullanacağı malzemeleri (yağ, filtreler, antifriz vb.) teknik şartname ekinde verilen ÇİZELGE’de (EK-1) belirterek, bu ÇİZELGE’yi ihaleye sunacaktır. ÇİZELGE, yetkili kişi veya kişilerce ad soyad ve unvanı yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. ÇİZELGE’yi ihaleye sunmayan istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Yurt içinde veya yurt dışında özel sektör veya kamu kuruluşlarına ihale konusu alıma benzer ekskavatör, amfibik ekskavatör, yüzer palet sistemi satış işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.