YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

30.04.2024 / Arşiv

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Emlak ve Kamulaştırma Arşivinin Ayrıştırılması, Düzenlenmesi, Taranması, Kamulaştırma Haritalarının Sayısallaştırılması, İndekslenmesi, Akıllandırılması ve EKBS Sistemi İçerisinde Geliştirilecek Olan Arşiv Modülüne Aktarılması, Entegrasyonu İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/552168

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 9 06530 ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3124544975-3124544950 - 3124544905

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Emlak ve Kamulaştırma Arşivinin Ayrıştırılması, Düzenlenmesi, Taranması, Kamulaştırma Haritalarının Sayısallaştırılması, İndekslenmesi, Akıllandırılması ve EKBS Sistemi İçerisinde Geliştirilecek Olan Arşiv Modülüne Aktarılması, Entegrasyonu İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

DSİ  Genel  Müdürlüğü  Merkez  ve  Taşra  Teşkilatı  Emlak  ve  Kamulaştırma  Arşivinin Ayrıştırılması, Düzenlenmesi, Taranması, Kamulaştırma Haritalarının Sayısallaştırılması, İndekslenmesi, Akıllandırılması ve Emlak ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi (EKBS) İçerisinde Geliştirilecek Olan Arşiv Modülüne Aktarılması, Entegrasyonun Sağlanması İşi olup 550 takvim günüdür.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri 1. Bölge Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü 19. Bölge Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğü 24. Bölge Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü 26. Bölge Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 550(BeşYüzElli) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı A Blok 1. Kat 102 Numaralı İhale Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ya da özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen arşivlerin ayrıştırılması, düzenlenmesi, taranması, sayısallaştırılması, indekslenmesi, akıllandırılması ve entegrasyonu veya belirli bir proje kapsamında veri kontrol ve entegrasyon işinin birlikte yapılmış olması


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.