Dünya Bankası Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Bileşenleri

Bileşen 1: Taşkın Yönetimine Yönelik Yatırımlar.

Bu bileşen kapsamında taşkın yönetimi alt yapı çalışmalarına ilişkin taşkın kontrol tesis inşaatı ile taşkın erken uyarı sistemlerinin kurulumu ve yaygınlaştırılması, mevcut akım gözlem istasyonların modernizasyonu ile kurumsal kapasitesinin geliştirilmesinin finansmanını içermektedir. Bu bileşen, iki alt bileşenden oluşacaktır.

1.1. Taşkın Kontrol İşleri. Bu alt bileşenin amacı, taşkın gibi meteorolojik olaylara bağlı yerel toplulukların hareketliliğine ve tarımsal alanlara yönelik iklime ve afetlere dayanıklı gri altyapı sistemlerine erişimi artırmaktır. Belirlenen havzalarda yaşanan taşkın gibi acil sorunlar nedeniyle, bu sorunlara yönelik acilen altyapı çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yatırımların yerleri, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) tarafından hazırlatılan Taşkın Yönetim Planları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) hazırlanan İl Risk Azaltma Planları veya yaşanmış taşkın öyküsü, yapılmış ise taşkın risk haritaları ve ilgili diğer modelleme ve analizlere dayanarak belirlenecek olup alt projeye özel fizibilite çalışmaları ile çevresel ve sosyal değerlendirmeler yoluyla değerlendirilecektir.

Bu alt bileşen kapsamında Türkiye’de seçilen akarsu havzalarının memba ve mansabında inşa edilecek taşkın ve rüsubat kontrol yapıları; yoğun yağış olayları sırasında can ve mal kaybı ile yerel altyapı ve mülklerde önemli hasarlara neden olan ve sosyal yaşamı sekteye uğratan şiddetli yağışlar sonucu oluşan taşkınların etkilerini önleyecek veya hafifletecektir. Taşkın ve sediment kontrol yapıları; taş tahkimatlar, seddeler, tersip bentleri, taban kuşakları, menfezler, köprüler, beton, betonarme ve kargir duvarlar, yatak düzenlemeleri, mahmuz, çökeltim havuzu, riprap ve dere yatağı rehabilitasyonu, estetik ıslahlar vb. içerecektir. Bunun yanı sıra doğa temelli çözümler konusunda da değerlendirmeler ve uygulama önerileri yapılarak DSİ’nin taşkın kontrol çalışmalarında doğa temelli çözümler konusunda uygulama kapasitesi artırılacaktır.

1.2. Taşkın Erken Uyarı Sistemleri. Bu alt bileşenin amacı, oluşturulan sistemler ile taşkın öncesinde ilgili kurumlara uyarılarda bulunarak kişi ve kurumların taşkınlar gerçekleşmeden önce uyarılması ve önlem almalarına olanak sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak da erken uyarı sistemlerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve akım gözlem istasyonlarının teknolojik olarak güncellenmesi hedeflenmiştir. Bu alt bileşen, DSİ ve SYGM tarafından uygulanan üç bölümden oluşacaktır.

·         1.2.1    DSİ Taşkın Erken Uyarı Sistemi (TEUS) ve Altyapısının Geliştirilmesi. Bu alt bölüm DSİ tarafından uygulanacaktır. Bu kapsamda, özellikle yerleşim yerleri içerisinden geçen ve taşkın riski arz eden akarsular üzerinde kurulacak ve gerçek zamanlı veri sağlayacak olan Seviye Gözlem İstasyonları (SGİ) vasıtasıyla akarsu yataklarındaki su seviyeleri takip edilecektir. SGİ’de belirlenen kritik su seviyesine ulaşıldığı zaman, ilgililerce riskli bölgelerdeki vatandaşların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik olarak, taşkın uyarılarından sorumlu kurumlara aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsamda; DSİ’ce SGİ’lerin kurulmasının yanı sıra, DSİ’ce Türkiye’nin su kaynakları potansiyelinin ortaya konulabilmesi için işletilmekte olan Akım Gözlem İstasyonlarının yenilenmesi, ileri teknolojiye dayalı yazılım geliştirilmesi ve karar destek sistemlerinin iyileştirilmesi yapılarak, erken uyarı sistemleri ve taşkın kontrol çalışmalarında kullanılabilmesi sağlanacaktır.

·         1.2.2    Taşkın Tahmini Ve Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi. Bu alt bölüm SYGM tarafından uygulanacaktır. “Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi (TATUM)” tarafından çalışmaların etkinliğinin artırılması, sürekliliğinin sağlanması ve sistemli bir şekilde tahmin ve uyarı bilgilerinin paylaşılması maksadıyla çalışmaları devam eden “Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi (TATUS)" kapsadığı alanların genişletilmesine katkı sağlanacaktır.

·         1.2.3    Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Sistemlerinin Optimizasyonu. Bu alt bölüm kapsamında; DSİ tarafından uygulanacak TEUS ile SYGM tarafından uygulanacak TATUS’un, mevcut verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmek amacıyla, özellikle bildirimlerin ve uyarıların geliştirilmesi, AFAD'a gönderilecek bilgiler ve SMS yoluyla gelen girdilerle ilgili olarak, TEUS ve TATUS'un genel optimizasyonunun nasıl sağlanabileceğini ortaya koymaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

 

Bileşen 2: Kuraklık Yönetimi.

Bu Bileşen, DSİ'yi kuraklığın izlenmesinde destekleyecek ve belirlenen faaliyetler kapsamında yapısal olmayan önlemlerin uygulanması yoluyla nüfusun iklim değişikliğine karşı kırılganlığının azaltılmasına yardımcı olacaktır. Öncelikle Ceyhan Havzası'nda kuraklığın gerçek zamanlı izlenmesi ve tahmin edilmesine yönelik pilot projesi için bir çerçeve ve eylem planı geliştirilmesi amaçlanmakta olup buradan elde edilecek çıktılara göre Türkiye’deki riskli havzalarda da benzer uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu Pilot proje kapsamındaki özel faaliyetler ve ileriki aşamada yapılacaklar şunları içerecektir: (i) Bölgesel kuraklığın izlenmesi, analizi ve erken uyarı çıktılarının hazırlanması; (ii) Bölgesel hassasiyetlerin/kırılganlıkların değerlendirilmesi ve kuraklık etkilerine karşı önlemler; (iii) Kuraklığa hazırlık, izleme ve yönetim kapasitesini teşvik etmek ve güçlendirmek için paydaşlara eğitim ve seminerler verilmesini sağlamak, ve özellikle kuraklığa uyum kapasitesinin geliştirilmesi; (iv) Meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal verilere ve uzaktan algılama ürünlerine dayalı kuraklık göstergeleri üretmek ve havza ölçeğinde kuraklığın izlenmesi; (v) Kuraklık İzleme ve Tahmin Merkezi'nin kurulması; kuraklık hakkında çeşitli paydaşlara ve kullanıcılara sunulan bilgi, açık erişim çıktıları ve raporlar hazırlamak; (vi) Kuraklığa hazırlık, izleme ve yönetim bağlamında, özellikle ulusal kuraklık stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak; (vii) Karar vericiler, ilgili paydaşlar ve/veya kullanıcılar arasında etkili kuraklığa hazırlık, izleme ve yönetimin önemi konusunda farkındalık yaratmak; (viii) Kuraklık izlemede farklı veri setlerinin ve dinamik tahmin modellerinin etkisini keşfetmek; (ix) Kuraklık yönetimi konusunda farkındalık yaratmak.

 

Bileşen 3: Kurumsal Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme.

Bu bileşen kapsamında; uygulama çerçevesinin; etkiye dayalı taşkın tahmini ve nehir taşkını yönetimi için doğa temelli çözüm uygulaması ile ilgili bilgi paylaşımı ve eğitimler; Taşkın Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında hidrolik ve hidrolojik modelleme çalışmalarının desteklenmesi kapsamında eğitim hizmeti alınması ile iklim değişikliği tehdidi altında taşkın ve kuraklık risk yönetimi; kapasite geliştirmeye yönelik eğitimler ve faaliyetlere yönelik mühendislik hizmeti alınması vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bileşen 4: Proje Yönetimi.

Bu Bileşen, Projenin Dünya Bankası politika ve yönergelerine uygun olarak uygulanması için DSİ ve SYGM'ye yönelik danışmanlık ve danışmanlık dışı hizmetleri içerecektir. Bu destek aynı zamanda (i) sahaya özgü Çevresel ve Sosyal Yönetim araçlarının (örneğin, ÇSED, ÇSYP, YYP, vb.) hazırlanmasını, (ii) satın alma ve finansal yönetim (FM) yönleri, teknik ve sözleşme yönetimi, Çevresel ve Sosyal Yönetim ile İzleme ve Değerlendirme (İ&D) sistemi dahil olmak üzere proje uygulamasının çeşitli yönleri için DSI ve SYGM tarafından bireysel danışmanların işe alınmasını da içerecektir.