Sulama Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

 • Proje Şube Müdürlüğü
 • Bina Tesisleri Şube Müdürlüğü
 • Makina ve Elektrik Şube Müdürlüğü
 • Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
 • Tatbikat Şube Müdürlüğü
 • Teknik Hesaplar Şube Müdürlüğü
 • Kredili İşler Şube Müdürlüğü
 • İhale Şube Müdürlüğü
 • GAP Şube Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • İdari İşler Şefliği

Görev ve Sorumluluklar

 • Tanzim edilmiş planlama raporlarına göre, hazırlanacak kat'i projeler için lüzumlu donelerin tespiti ile temini için gerekli girişimleri yapmak ve takip etmek,
 • Kat'i proje raporunun yayımını sağlamak,
 • Yapılan çalışmaları tetkik etmek, uygun görüldüğü taktirde tasdik etmek,
 • Taşra teşkilatında yapılacak proje faaliyetlerini takip etmek,
 • Ana donelerin kıymetlendirilmesi, projede kullanılabilir halde olup olmadıklarını tespit etmek, eksikliklerin giderilmesi için zamanında tekliflerde bulunmak,
 • Ana donelerin sağlanması için programlar hazırlamak ve ilgililerle temaslarda bulunmak,
 • Ana doneleri tamam olan sulama işlerine, regülatörlere, kurutma ıslah ve taşkından koruma işlerine ait her türlü inşa alternatiflerin etüdü ile kesin sonucun tespiti, kat'i projelerin ve tatbikat projelerinin yapılması veya yaptırılması, tatbikat projelerinin incelenerek proje ölçütlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak ve onayı, kat'i proje raporunun hazırlanması ve yayımı için ilgililere göndermek,
 • Tesislere ait yerleşim planlarının düzenlenmesi ve bir başka elden yaptırılmasını sağlamak,
 • Taşra teşkilatınca, ana doneleri sağlanmış ve kat'i projeleri hazırlanmış işlerin projelerinin tetkik ve tasdik edilmesini temin etmek,
 • DSİ konuları kapsamında, ülke içi ve dışında meydana gelen gelişmeleri izleyerek, inşaatta maliyet ve zamandan tasarruf sağlayacak usulleri, hesap tasarılarını ve malzeme çeşitlerini tetkik, uygun görülenleri teklif etmek ve uygulanmasını izlemek,
 • İnşaat sonu proje ve raporlarını, kat'i proje raporlarını yayımlamak üzere ilgililere vermek,
 • Yapımına geçilmiş işlerin, inşaat sırasında zaman zaman gezilerek, proje tatbikatının gözden geçirilmesi ve önlem alınmasını gerektiren hallerde önerileri içeren raporlar hazırlamak,
 • Lüzum görülen hallerde teknik ve inşai problemlerin çözümüne imkan verecek gereklerin yapılmasını önermek ve elde edilecek sonuçları değerlendirmek,
 • Kat'i projeleri hazır olan işlerin işa şekil ve usullerinin, lüzumlu inşaat makinelerinin, inşaat malzemesinin tespiti, bunlar çerçevesinde işin yapılma şeklinin tayini ile iş programının tanzim edilmesi ve işin bitme tarihini tespit etmek,
 • İşe ait özelliklerin belirlenmesi ve ihale dosyasının özetlenmesi ile ihale için gerekli her türlü işleri takip etmek ve ihaleyi gerçekleştirmek,
 • Birim fiyat cetvelinin aksayan taraflarının benzeri kuruluşlarla karşılaştırmalar ile edinilen tecrübelerden de yararlanarak daha toplu hale getirilebilmesi yolunda gereken değişikliklerin yapılması için önerilerde bulunmak,
 • Yeni ve gelişmiş ihale usullerinin tetkiki sonucunda tekliflerde bulunmak,
 • Yapımına başlanılmış işlerin, zaman zaman gezilerek sözleşme tatbikatının ve inşaat içinde verilmiş talimatların gözden geçirilip aksayan hususlarda gerekli önlemlerin alınması için önerilerde bulunmak,
 • Taşra ihaleleri ve ait faaliyetlerde denetlemeyi temin etmek ve istatistiksel bilgileri tutmak ve her yıl sonunda bunları değerlendirmek,
 • Proje ve uygulama programlarının hazırlanmasına esas olacak çalışmaları yapmak,
 • Proje ve inşaat faaliyetlerinin standartlarının geliştirilmesi, proje hazırlanması ve sözleşme tatbikatında bir örnekliği sağlamak üzere normlar, talimat ve tamimler hazırlamak,
 • Teknik yayınlar hazırlamak, seminerler düzenlemek,
 • Teknik yayın takibi ile proje inşaat standartlarının yükselmesini sağlamak,
 • Bütçe, uygulama programları ve diğer amaçlar için Genel Müdürlüğe gerekli istatistiksel bilgileri derlemek ve hazır halde bulundurmak,
 • Genel Müdürlükçe proje ve inşaat işlerine ayrılmış ödeneğin harcamalarının takip ve kontrol edilmesini sağlamak,
 • 6200 sayılı Kuruluş Yasasının 7. maddesine göre oluşturulan DSİ Meclisi toplantılarına katılmak,
 • 6200 sayılı Kuruluş Yasasının 17. maddesi gereğince oluşacak disiplin kuruluna iştirak edilmesi görevlerini yerine getirmek.
TelefonFaksE-Posta
0 312 454 53 000 312 454 53 05
proje@dsi.gov.tr