Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

 • 1. Arazi Toplulaştırması Şube Müdürlüğü
 • 2. Arazi Toplulaştırması Şube Müdürlüğü
 • 3. Arazi Toplulaştırması Şube Müdürlüğü
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
 • Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 • Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Kırsal Alan Düzenlemesi Şube Müdürlüğü
 • İdari İşler Şefliği

Görev  Yetki ve Sorumluluklar

Görevleri:

 • Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili projelendirme ve uygulama işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Toprak etüt ve derecelendirme kriter ve standartlarını belirlemek.
 • Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,
 • Blok ve parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak ve onaylamak.
 • Parselasyon planlarının kadastro kontrollerini yaptırmak,
 • Yeni parsellerin tapu tescili ve yer teslimini sağlamak,
 • Proje sahalarında köy gelişim alanlarını belirlemek, köy imar planları ve altyapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Toplulaştırma alanlarında kırsal yerleşim sınır değişikliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak
 • Toplulaştırma alanlarında arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
 • Kırsal alan düzenlemesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
 • Arazi toplulaştırması sahalarında kısıtlama getirilen alanlarda zarar ziyan ve ürün kayıp bedellerini ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kurumlarla ilgili faaliyetleri takip etmek,
 • Yardım mahiyetindeki uluslararası faaliyetler hariç kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yurt içinde ve yurt dışında ücreti karşılığında toprak kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetlerden olan arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili; eğitim, etüt, planlama, proje hazırlama, laboratuvar, müşavirlik ve kontrollük hizmeti vermek,
 • Genel Müdürlükçe yerli veya yabancı firmalara ihale edilen bu çeşit işleri, Genel Müdürlük adına denetlemek, kabul ve tasdiki için gerekli işlemleri yürütmek, benzer iş yapan resmi kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Yukarıda belirlenen bütün hizmetlerin programlanmasını, bu programların takibini ve gerekli ödeneklerin temini hususunda gerekli işlemleri yapmak,
 • Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili, talimat, şartname, broşür, kitap, el kitabı vs. gibi yayınları hazırlamak ve bunların yayınını sağlamak, bu konularda eleman yetiştirmek ve eğitim maksadıyla konferans ve kurslar tertiplemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği (İSG) mevzuat hükümleri kapsamında iş yerinde, iş kazası ve meslek hastalıklarının meydana gelmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 • Çalışanların iş yerinde yaptığı işle ilgili talimatlara uyarak çalışmasını sağlamak,
 • İş yerinde, çalışanların işbaşında gereken kişisel koruyucu donanımları kullanılmasını temin etmek,
 • Yukarıda sayılanlarla ilgili görülerek Genel Müdürlük kademesince verilecek diğer görevleri yapmak.

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığına

Devrolunan Yetkiler:

 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerini uygulanması ile ilgili her türlü işlemi yürütmeye ve sonuç raporlarını onaylamaya yetkilidir.
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, mukavele ve eklerinde veya ilgili talimatlarında tarif edilmiş olan hakedişlerine ve kat'i hesapların hazırlanmasına, onaylanmasına yetkilidir.
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, ihale suretiyle yürütülen işlerde işin ihaleye çıkarılması Olur'u, bölge komisyonu kararının onayı, ihale komisyonu kararının onayı, sözleşme yapma yetkileri Genel Müdürlükçe saklı tutulmak şartıyla ihale öncesi, ihale ve ihale sonrası sözleşmeye kadar olan bütün işlemleri Genel Müdür adına yürütmeye yetkilidir.
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, Genel Müdürlük Makamı tarafından onaylanmış bulunan kararları ilgili yerlere bildirmeye Genel Müdür adına yetkilidir.
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, başkanlığın iş ilişkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülmekte olan rutin işler ile Genel Müdürlüğü yükümlülük altına sokmayacak işlemleri Genel Müdür adına yürütmeye yetkilidir.

Sorumluluğu:

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı görevlerini, kuruluş amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve esaslar uyarınca gereği gibi yerine getirmemekten, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmamaktan doğacak sonuçlardan Genel Müdürlük üst yönetim kademesine karşı sorumludur.TelefonFaksE-Posta
0 312 454 46 00   -toplulastirma@dsi.gov.tr