Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

 • Makina Proje Şube Müdürlüğü
 • İnşaat İhale Şube Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • Baraj İnşaat Tatbikat ( II )Şube Müdürlüğü
 • Ölçüm Tesisleri ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
 • Baraj Uygulama Projeleri Şube Müdürlüğü
 • Baraj İnşaat Proje Şube Müdürlüğü
 • Çoruh Projeleri Elektromekanik Teçhizat Şube Müdürlüğü
 • Nehir ve Kanal Sant. İnş. Prj. Şube Müdürlüğü
 • Elektrik Poje Şube Müdürlüğü
 • Baraj İnşaat Tatbikat (1)Şube Müdürlüğü
 • Elektrik ve Makina Tatbikat Şube Müdürlüğü
 • Baraj Hidrolik ve Yol Müh. Şube Müdürlüğü
 • Hesap İşleri ve Maliyet Şube Müdürlüğü
 • Göletler Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumluluklar

Etüt ve Plan Dairesi’nin çalışmaları neticesinde ortaya çıkan münferit veya bir havzaya ait planlama raporlarında baraj, hidroelektrik santral diye belirtilen tesislerin inşaat ve daimi teçhizatına ait kati ve tatbikat projelerinin, sözleşme ve keşif evrakının, şartnamelerinin hazırlanması ve ihalelerinin yapılmasını sağlamak.
Devlet daireleriyle devlete bağlı müesseseler ve diğer hükmi ve hakiki şahıslar tarafından kamu yararına inşa edilmek üzere, DSİ’ye devir olunan baraj, hidroelektrik santralın inşaat ve daimi teçhizatına ait, kati ve tatbikat projelerinin, sözleşme ve keşif evrakının, şartnamelerinin hazırlanması ve ihalelerinin yapılmasını sağlamak.
DSİ tarafından Türk ve yabancı müşavirlik firmalarına hazırlattırılan münferit veya bir havzaya ait planlama raporlarında, baraj, hidroelektrik santral diye tarif edilen tesislerin, inşaat ve daimi teçhizatının,kati ve tatbikat projelerinin, sözleşme ve keşif evrakının, şartnamelerinin hazırlanması ve sözleşmelerinin yapılmasını sağlamak.
Barajların güvenliği için gerekli ölçüm tesislerini projelendirmek, ölçüm aletlerini yerleştirmek, gerekli ölçüleri almak ve sonuçlarını değerlendirmek.
Tesislerin kati ve tatbikat projelerinin Türk veya yabancı müşavir firmalara yaptırılacaksa, bu işin sözleşme evrakının hazırlanması, ihale edilmesi, ihale sonrası kontrollarının yapılmasını temin etmek.
Tesislerin, proje halinden inşaat haline geçirilmesi için, alınacak kararlara esas olarak DSİ veya diğer dairelerde yapılan çalışmalara gerektiğinde iştirak etmek.
Kati projelerin ve tatbikat projelerinin hazırlanması sırasında ihtiyaç olan, ana donelerin temininde (her türlü harita alınması, jeolojik ve hidrolojik etütlerin, malzeme etütlerini ve model deneylerinin yapılması) DSİ’nin diğer daire ve bölge müdürlükleri ile işbirliğini sağlamak.
Diğer devlet daireleriyle, devlete bağlı müesseseler ve diğer hükmi ve hakiki şahıslar tarafından yapılıp, 6200 sayılı Kanun’un 2.maddesi 1.fıkrası gereğince, DSİ tarafından tetkik ve tasdiki gereken baraj ve hidroelektrik santrallara ait projeleri incelemek ve tasdik etmek.
İnşa halinde bulunan baraj ve hidroelektrik santraların inşaatının devamı sırasında, tatbikat projelerinin yapılması veya müteahhitlerce yapılan tatbikat projelerinin tasdik edilmesi ve inşaatın sonunda her iş için hesap esaslarını kapsayan bir “Proje Hesapları Analizi” kitabı hazırlanması, detay ve inşaat sonu resimlerinin derlenmesini sağlamak.
Süre uzatımları, keşif artışları ve diğer mukavelevi konuların tetkiki ve değerlendirilmesini sağlamak.
Geçici ve kesin kabul heyetlerinin teşkili ve kabul işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
TCK, TEK, KHGM gibi diğer devlet daireleri, devlete bağlı müesseseler ve hükmi ve hakiki şahıslarla protokol tanzimi, imzalanması ve protokolun yürürlüğe girmesi için gerekli bütün işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
İnşa halinde bulunan baraj ve hidroelektrik santraların inşası sırasında sözleşmeye göre İdareye ait görevlerin yapılmasını takip etmek.
İnşaatın iş programlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının, maliyetlerinin normal sınırlar içinde kalıp kalmadığının kontrol edilmesi, bu işlerin bütün kontrollarının yapılması ve bunların temini için alınması gereken tedbirlerin araştırılmasını sağlamak.
Projeleri bir müşavir firmaca hazırlanan işlerde, gerek müşavirin gerekse müteahhidin hazırlayacağı kati projelerin, şartnamelerin incelenmesi ve tasdik edilmesi, onaylanan proje ve şartnamelerin müteahhitlere, imalatçılara, müşavirliğe ve ilgili kontrol teşkilatına gönderilmesini sağlamak.
Gerek müteahhitlere ve gerekse müşavir mühendislere ait bütün istihkakları incelemek ve onaylamak, tahakkuklarının yapılarak, ödemenin yapılıp yapılmadığını takip etmek.
Dış kredi kullanılmalarını takip etmek.
Dış ödemelerle ilgili akreditiflerin açılmasını sağlamak.
Dış finansman sağlanacak projelerle ilgili olarak proje değerlendirme çalışmalarının yapılması, kredi raporu hazırlanması ve teklif edilen kredilerin tetkiki ile bunlara ait görüşlerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak.
Müteahhitler tarafından getirilen veya idare tarafından satın alınan baraj ve hidroelektrik santrallarla ilgili tüm malzeme ve teçhizatın ithali ile ilgili işlemleri takip etmek, müteahhitler tarafından yaptırılan sigortaları incelemek ve onaylamak.
Gerek resmi kuruluşlarla, gerekse müteahhitlerle anlaşmazlıkların, baraj ve hidroelektrik santrallara ait diğer bütün hukuki konuların incelenmesi ve Hukuk Müşavirliği’ne görüş bildirilmesini sağlamak.
İnşaatı tamamlanarak işletmeye açılmış baraj ve hidroelektrik santralların yıllık bakım-onarım kontrollarının yapılmasını sağlamak.
6200 sayılı Kanun’un 7.maddesinde belirtilen DSİ Meclisi’ne iştirak etmek.
İnşaatı tamamlanan baraj ve hidroelektrik santrallara ait işletme bakım talimatlarının hazırlanarak ve diğer lüzumlu dökümanlarla birlikte İşletme Bakım Dairesi ile TEK’e devir edilmesi işlemlerini yürütmek.
Daireye genel koordinasyonunu sağlamak.
Daire işleri hakkında Genel Müdürlükle temasları yapmak.
Diğer dairelerle işbirliği sağlamak.
Barajlar ve Hidroelektrik Satrallar Daire Başkanlığı’na Devrolunan Yetkiler:
Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılananlar, kat’i proje ve tatbikat projelerinin tetkiki ve onayı ile ilgili her türlü işlemleri Genel Müdür adına yürütmeye yetkilidir.
Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, mukavele ve eklerinde veya ilgili talimatlarında tarif edilmiş olan hakedişlerin ve kat’i hesapların hazırlanmasına ve onaylanmasına yetkilidir.
Yeni fiyat hazırlanmasının gerektiği işlerde yeni fiyatları Genel Müdür adına onaylamaya Daire Başkanı yetkilidir.
Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, ihale suretiyle yürütülen işlerde işin ihaleye çıkarılması Olur’u, belge komisyon kararın onayı, ihale komisyonu kararının onayı, sözleşme yapma yetkileri Genel Müdürlükçe saklı tutulmak şartıyla ihale öncesi, ihale, ihale sonrası sözleşmeye kadar olan bütün işlemleri Genel Müdür adına yürütmeye yetkilidir.
Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, başkanlığın iş ilişkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülmekte olan rutin işler ile Genel Müdürlüğü yükümlülük altına sokmayacak işlemleri yürütmeye Genel Müdür adına yetkilidir.
Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, DSİ Meclisi’nden çıkmış ve Genel Müdür tarafından onaylanmış bulunan kararları ilgili yerlere tebliğ etmeye Genel Müdür adına yetkilidir.
Müteahhitlere verilen malzeme bedellerinin ve avansların hakedişten kesilmesine ait işlemleri Genel Müdür adına yürütmeye Daire Başkanı yetkilidir.

Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, laboratuvarlarda yapılacak analiz, model ve diğer işlemlere ait işleri Genel Müdür adına yürütmeye yetkilidir.

TelefonFaksE-Posta
0 312 454 55 000 312 454 55 05
hes@dsi.gov.tr