Personel Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

  • Personel Şube Müdürlüğü
  • Muamelat Şube Müdürlüğü
  • İşveren - İşçi İlişkileri ve İş Mevzuatı Şube Müdürlüğü
  • İstatistik ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
  • Yönetim Araştırmaları (YÖNAR) Şube Müdürlüğü
  • Eğitim Şube Müdürlüğü
  • Tahakkuk Şube Müdürlüğü
  • Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumluluklar

İdari İşler Dairesi Başkanlığı ' olarak görevini yürütmekte iken, 13.08.1984 tarih ve 18488 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 18.07.1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek karar gereğince ihdas edilen Genel Müdürlüğümüz Kadroları ile birlikte; Başkanlığımızın adı " Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı " olarak değiştirilmiş olup,
15.07.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 123 üncü maddesinin (1 inci) fıkrası ile “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının” ismi “Personel Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanında bulunan işlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının, tespiti, temini, yetiştirilmesi, geliştirilmesi, uygun iş bölümlerinde verimli çalışması için icap eden personel hizmetlerinin en etkili biçimde yürütülmesinin sağlanması ve DSİ Merkez ve Taşra Teşkilatı bünyesindeki teşkilatlanma işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmak ve Onay için Makama teklif etmek, İş Sağlığı ve Güvenliği iş ve işlemlerini kurumsal boyutta belli bir sistematik, nicelik ve nitelik dengesi çerçevesinde yönetir.

Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlük personel ve eğitim politikasını tespit ve bu politikanın tahakkuku için uzun ve kısa vadeli plan ve programlar hazırlamak,

b) Genel Müdürlük personelinin özlük işlerini yürürlükteki mevzuata göre düzenlemek ve yürütmek,

c) Merkez ve Taşra Teşkilat birimlerimizin teşkilat ve kadro değişikliğine ilişkin teklifleri hazırlamak, Onay istihsalinin ardından işlemin devamı ve neticelendirilmesi için DSİ’nin ilgili diğer birimlerine göndermek,

ç) Genel Müdürlük bünyesindeki işçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve koordine edilmesine ilişkin Genel Müdürlük politikasını tespit etmek, bununla ilgili plan ve programları hazırlamak,

d) Genel Müdürlük merkez işyerlerinde çalıştırılan personelin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken tüm belge ve bildirimleri tek elden yürütmek,

e) Genel Müdürlük personel hareketlerinin devamlı ve muntazam bir şekilde Merkezden takibi, Merkez işyerlerinde ve Taşra ünitelerinde çalışan personele yönelik her türlü istatistiki çalışmaları yapmak,

f) Genel Müdürlüğümüz personelinin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliklerini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmasını sağlamak,

g) Genel Müdürlüğün hizmet içi eğitim programını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

ğ) İşveren ve işçi ilişkilerini düzenlemek,

h) Personel politikamız doğrultusunda stratejik kararlara temel oluşturacak istatistiki analizleri yapmak,

ı) Elde edilen verileri talepler doğrultusunda kurum içi veya kurum dışı birimlere aktarmak,

i) Başkanlık personelinin özlük haklarından doğan hak edişlerini tahakkuk ettirmek, personelin işe giriş ve çıkış bildirgeleri ile maaş, ücret ve diğer ödemelerinden kesilen sigorta primlerine ait aylık prim ve hizmet belgelerini elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek,

j) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatın yükümlülüklerini yerine getirmek,

k) DSİ Merkez ve Taşra Teşkilatı bünyesindeki teşkilatlanma işlemlerini (birimlerin kurulma, revizyon ve lağvedilmesiyle) ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmak ve Onay için Makama teklif etmek,

l) Kurumun organizasyon yapısı ve kadrolarını etüt etmek, teşkilat ve işleyişi konularında yönetim kademelerine öneride bulunmak, İşyeri ve iş analizlerini yapmak/yaptırmak.


TelefonFaksE-Posta
0 312 454 48 000 312 454 48 05personel@dsi.gov.tr