Stratejik Planlama

Stratejik Planlar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlediği yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.


Faaliyet Raporları

Kuruluşumuzun, Stratejik Plan ve Performans Programları uyarınca yürüttüğü faaliyetleri, belirlenen performans göstergelerine göre hedeflerindeki gerçekleşme ile hedeflerinde meydana gelen sapmaları ve nedenlerini açıklayan yıllık raporlardır.

 

Performans Programları

Kuruluşumuzun Stratejik Planı ile uyumlu olarak bir mali yılda yürütülecek faaliyetlerini, faaliyet ve proje bazında kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini de içeren, idare bütçesinin ve faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programlardır.

 

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları

 

Mali Tablolar