KONYA EREĞLİ İVRİZ SOL SAHİL SULAMASI ARAZİ EDİNİM PLANI


Dokümanlar


BaşlıkTarih

Konya Ereğli İvriz Sol Sahil Sulama Yenilemesi Projesi Arazi Edinim Planı, Temmuz 2020

04.08.2020

Konya Ereğli İvriz Left Bank Irrigation Rehabilitation Project Resettlement Action Plan, July 2020

04.08.2020
Konya Eregli ivriz AEP özet videosu
17.06.2020

Konya Ereğli İvriz Sol Sahil Sulama Yenilemesi Projesi Arazi Edinim Planı Tanıtım Broşürü

10.06.2020

Konya Ereğli İvriz Sol Sahil Sulama Yenilemesi Projesi Arazi Edinim Planı Özeti

10.06.2020

Arazi Edinim Planı (AEP) İstişare Kayıt Formları Örneği

10.06.2020

(Sunum) Konya Ereğli İvriz Sol Sahil Sulama Yenilemesi Projesi-Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı-Mayıs 2020

10.06.2020

Konya Ereğli İvriz Sol Sahil Sulama Yenilemesi Projesi Arazi Edinim Planı, Mayıs 2020

27.05.2020

Konya Ereğli İvriz Left Bank Irrigation Rehabilitation Project Resettlement Action Plan, May 2020

27.05.2020
Projenin Arazi Edinim Gereksinimi


DSİ, sulama sistemlerini inşa etmek ve var olan sistemlerigeliştirmek güncellemek ile görevli kurumdur ve bu görevi yerine getirirken,gerekli tesislerin üzerine kurulacağı bir araziye ihtiyaç duymaktadır. İhtiyaçduyulan arazinin edinilmesinde mağduriyetler, kayıplar gerçekleşebilmekte,bunların giderilmesi için de kanunlarda belirtilen çözümlere başvurulmaktadır.

Dünya Bankası tarafından da desteklenmekte olan söz konusuprojede, Dünya Bankası Operasyonel Politikası (OP) 4.12 Gönülsüz YenidenYerleşim, gereği arazi edinim uygulamalarında oluşabilecek mağduriyet vekayıpların en aza indirgenmesini amaçlayan yeni çözümler üzerindedurulmaktadır.

Arazi Edinim Kapsamı ve Ereğli Ivriz Sulama Projesi’ninEtki Alanı

DSİ tarafından arazi edinimi için kullanılan başlıcayöntemler kamulaştırma ve arazi toplulaştırmasıdır. Proje’nin arazi edinimigereksinmelerini asgariye indirmek için projeden etkilenen yerleşimlerdekiuygun alanlarda toplulaştırma yapılmaktadır. Ancak, arazi toplulaştırmasıyöntemiyle temin edilemeyen veya arazi toplulaştırması için teknik yönden uygunolmayan durumlarda gerekli arazilerin edinimi kamulaştırma yoluylasağlanmaktadır.

Projeden etkilenen yerleşim sayısı 36 olup bunların 9’uarazi toplulaştırması kapsamında yer al almaktadır. Geriye kalan 27 yerleşimdeise arazi edinim çalışmaları kamulaştırma ile yapılacaktır.

Arazi Edinimi Nedir?

Devlet Su İşleri, suyun etkin kullanılması ve sudan enyüksek miktarda yararın sağlanması amacıyla gerçekleştirmekte olduğufaaliyetler çerçevesinde birtakım tesislerin inşasına ihtiyaç duymaktadır. Bu tesislerinüzerine inşa edileceği arazinin elde edilmesi ise arazi edinimi olarakadlandırılmaktadır.

Dünya Bankası OP 4.12 Nedir?

Gönülsüz Yeniden Yerleşime ilişkin Dünya Bankası’nın 4.12No.lu Operasyonel Politikası (OP 4.12), imar projeleri kapsamında gerçekleştirilengönülsüz veya zorunlu Yeniden Yerleşimlerden doğacak riskleri ele alarakbunları azaltmaya yönelik önlemler içermekte ve gönülsüz veya zorunlu bütünarazi edinimlerini konu edinmektedir.

AEPÇ ve AEP Nedir?
Arazi Edinim Politika Çerçevesi (AEPÇ)
; Sulama Modernizasyonu Projesi’ninarazi edinim ihtiyaçlarından  etkilenen kişi ve topluluklara kalkınmadesteği sağlamak, arazi kaynaklı kayıplarını tazmin etmek ve arazi edinimininolumsuz etkilerini azaltmak amacıyla DSI’nin izleyeceği prosedürleri, ilgiliyasal mevzuatı, kamulaştırma sürecini, etkilenmesi muhtemel kişi ve grupları,proje etkilerini ve etki azaltma ve tazminat yöntemlerini tanımlayan doküman.

Arazi Edinim Planı (AEP); Çerçevesi AEPÇ’detanımlanmış arazi edinim ilke ve prosedürleri dikkate alan, SulamaModernizasyonu Projesi’nde arazi edinimi gerektiren her alt proje için özelolarak detaylandırılmış arazi edinim planlarıdır.

Proje Paydaşları

Proje’nin yürütücüsü ve sorumlusu DSİ olup, projeye konuçeşitli çalışmalar, DSİ Şube ve Bölge Müdürlükleri, ilgili bölgelerin sulamabirliklerinin desteği, ve diğer çeşitli kamu kurum ve kuruluşların görüş vebilgileri ile gerçekleşecektir. Proje paydaşları arasında projeden etkilenecekve yarar sağlayacak olan kişi ve topluluklar da yer almaktadır.

Arazi Ediniminde Kullanılacak Olan Yöntemler

 • Vana, hidrant yeri, vb. tesis yerleri için mülkiyet kamulaştırması yapılacak,
 • Boru hattının geçtiği yerler için kullanım hakkını 49-99 yıllığına kısıtlayan daimi irtifak hakkı tesis edilecek,
 • İnşaat çalışmaları (Vana, hidrant yerleri, vb ile boru hattı inşası) için 1 ila 5 yıl süresince geçici irtifak hakkı tesis edilecektir.
 • Arazi edinim sürecinden doğrudan etkilenen kişiler olan arazi sahipleri, kiracılar, mirasçılar ve hazine arazisini kiralayanların yanında; kadın çiftçiler ve arazi sahibi olmayanlar (mevsimlik işçiler vb.) gibi hassas toplulukların da uğrayabileceği negatif etkilerin en aza indirilmesi için tedbir ve önlemler geliştirilmiştir.
 • Proje için hazırlanmış olan Paydaş Katılım Planı’na uygun olarak proje süresince çeşitli konularda etkilenen kişi ve toplulukların da dahil olduğu proje paydaşları ile düzenli istişare ve bilgilendirme yapılacaktır. Buna ek olarak proje kapsamında bir Şikayet Talep Mekanizması kurulmuştur.
 • Arazi edinimi için uygun olan yerlerde arazi toplulaştırmasından yararlanılarak, projenin arazi ediniminden kaynaklı olumsuz etkilerinin en düşük seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır.
 • Sulama sistemlerinin rehabilitasyonu sırasında, iş ilerleyişi ve planı malikler, kullanıcılar, mevsimlik işçiler ve bu arazilerde yaşayan kişilerin gelir kaybına neden olmayacak şekilde planlanacaktır. Buna rağmen doğabilecek olası her türlü zarar ve ziyan yine mevzuata uygun olarak tazmin edilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

S)   Hak sahiplerinin belirlenmesindeson tarih nedir?

C) Hak sahiplerinin belirlenmesi için bir eşiktarih uygulaması yapılacaktır ve birinci kısım için belirlenmiş olan eşik tariharazide tespitlerin yapılıp envanterinin DSİ’ye teslim edildiği tarih olan12.12.2019’dur. Eşik tarih, PEK’lerin sayımının ve taşınmaz varlık envanterinintamamlandığı tarih olarak belirlenmektedir. Belirlenen eşik tarihten sonra projealanında bulunan kişiler tazminat ve/veya yeniden yerleşim desteği hakkıkapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. kısım eşik tarihi kamulaştırma programına bağlı olarakprojenin ilerleyen aşamalarında yapılacak tespitlerin tamamlanmasına müteakip belirlenecekbir tarih olacaktır. İkinci eşik tarih de arazide tespitlerin yapılmasındanönce ilan edilecek olup, tespitlerin tamamlanması ile hazırlanan envanterçıktıktan sonra sonlanacaktır.

S)        Projedehak sahibi olarak belirtilen kişiler kimlerdir?

C)

 • Tapulu arazi sahipleri ve kullanıcıları
 • Hakları yasallaştırılabilir arazi kullanıcıları (Arazi üzerinde zilyetlik hakkı bulunanlar),
 • Taşınmaz sahipleri ve taşınmaz kullanıcıları (izinsiz kullanıcılar dahil),
 • Arazi tapusu bulunan ürün sahipleri,
 • Resmi kiracılar (Şahıs ve kamu arazilerinde),
 • Arazi tapusu bulunmayan ürün sahipleri (izinsiz kullanıcılar dahil),
 • Kadın çiftçiler,
 • Hassas topluluklar,
 • Kısaca Projeden etkilenen arazilerden faydalanan her türlü kullanıcı, hak sahibi olarak görülmektedir.

S) Projenin olumsuz etkilerini azaltmak vemağduriyetleri için hangi yöntemler uygulanacaktır?

C)

Arazi ve taşınmaz edinimi için;

 • Tapulu arazilerde arazi ve taşınmaz bedellerinin ikame bedelini kapsayacak şekilde belirlenmesi
 • Ürün ve ağaç bedellerinin ödenmesi
 • Tapusu olmayan arazilerde zilyetlik hakkı bulunan arazi kullanıcılarının zilyetlik hakkı almalarının sağlanması ve ikame değer üzerinden arazinin ve taşınmazların hesaplanması, ürün ve ağaç bedellerinin ödenmesi
 • İkame bedelini de kapsayacak kamulaştırma bedeli olarak tazminat ödenmesi
 • Taşınmazlar için daimi ve geçici irtifak bedellerinin ödenmesi
 • Arazi kullanıcılarının tespit edilerek ürün bedelinin kullanıcı veya resmi kiracılara ödenmesi olarak özetlenebilir.
 • Kamulaştırma bedelleri bankaya yatırılmadan arazilere girilmemesi
 • 1 ila 5 yıllık geçici irtifak süresinin sonunda, arazilerin eski haline getirilerek teslim edilmesi

Geçim kaynakları ve hassas gruplar için;

 • İlgili kurumlar tarafından sulu tarım, ürün deseni, akıllı tarım uygulamaları, vb. konularda eğitimler düzenlenmesi,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı, KOP İdaresi, Mevka gibi kurumlar tarafından verilen tarım ve hayvancılık hibe programları hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Hassas gruplara yönelik İşkur ve SYDV destekleri konularında bilgilendirmeler yapılması,
 • Su kullanıcıları için çeşitli gösterime dayalı bilgilendirme çalışmaları yapılması,
 • Beton su kanallarının kaldırılarak bu alanların tarıma açılması,
 • İnşaat çalışmaları esnasında hayvanların otlatma alanlarına erişimi için geçiş yerleri oluşturulması,
 • İnşaat esnasında yüklenici firma tarafından meydana gelebilecek zararların firma tarafından karşılanması şeklinde uygulamalar ile projenin doğurabileceği olumsuz etkiler ve mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

S) Sürecin takibi nasıl gerçekleştirilecektir?

C) Arazi edinimi sürecinin izleme ve takibi altıaylık aralıklarla düzenli olarak DSİ tarafından gerçekleştirilecek ve gözlenenilerlemeler ile olumsuzluklar Dünya Bankası’na bildirilecektir.

S) Şikayet Talep Mekanizmasının işleyişi neşekilde olacaktır?

C) DSİ’nin mevcut durumda Sulama Birlikleri, DSİBölge Müdürlükleri, DSİ Şube Müdürlükleri ve DSİ Genel Müdürlüğünden oluşandört kanallı bir Şikayet Talep Mekanizması kurulmuştur. Projeden etkilenen kişiveya paydaşlar itiraz ve şikayetlerini bu kurum/kuruluşlardan herhangi birisinee-posta/telefon yoluyla, şikayet formu doldurmak veya CİMER (Cumhurbaşkanlığıİletişim Merkezi) gibi ulusal şikayet bildirim mekanizmaları üzerinden bizzatbaşvuru yoluyla iletebilecektir.

Şikayet ve talep mekanizması anonim şikayetleri almaya uygunolup, şahsi bilgilerini paylaşmak istemeyen kişilere de şikayet ya da öneripaylaşımına olanak tanımaktadır. Alınan İsimsiz/anonim şikayetler de sistemekaydedilecek ve yanıtlanacaktır.

 

 

Şikayet Kanalları - İletişim Bilgileri

DSİ Genel Müdürlüğü

Telefon: 0312 454 54 54

Web Sitesi: dsi.gov.tr

E-Posta: dsi.gnlmud@hs01.kep.tr

 

DSİ Ereğli 43. Şube Müdürlüğü

Telefon: 0332 713 10 88

Cimer

Telefon: Alo 150

Web Sitesi: cimer.gov.tr

E-Devlet

Web Sitesi: turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-genel-mudurlugu

Ereğli İvriz Sol Sahil Sulama Birliği

Telefon: 0332 710 17 27

Adres: Hacı Mütahir Mah. Üçgöz Cad. Öznur Apt.K:2 Ereğli, Konya

 

 

GÖRÜŞ ÖNERİ VE ŞİKÂYETLER


TÜRKİYE SULAMA MODERNİZASYONU PROJESİ (TURKEY IRRIGATION MODERNIZATION PROJECT)

 KONYA EREĞLİ İVRİZ SOL SAHİL SULAMASI ARAZİ EDİNİM PLANI

Konya Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması Arazi Edinim Planıhazırlanması işlerine ilişkin görüş, öneri ve şikâyetlerinizi ad, soyad vee-posta bilgileriniz ile aşağıdaki e-posta adresine iletebilirsiniz.(İletilerinizi isimsiz olarak da gönderebilirsiniz. Ancak soru, öneri ya daşikâyetinize ilişkin bildirim almak istiyorsanız e-posta adresini bildirmenizgerekmektedir.)    bkarmil@dsi.gov.tr