ISPARTA ATABEY OVASI SULAMASI YENİLEME PROJESİ ARAZİ EDİNİM PLANI

Dokümanlar

Isparta Atabey Ovası Sulaması Yenileme Projesi I.Kısım Arazi Edinim Planı, Mayıs 2021

16.07.2021

Isparta Atabey Plain Irrigation Rehabilitation Project First Phase Resettlement Action Plan, May 2021

16.07.2021

Isparta Atabey Ovası Sulaması Yenileme Projesi Arazi Edinim Planı Tanıtım Broşürü

16.07.2021

(Sunum) Isparta Atabey Ovası Sulaması Yenileme Projesi Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı-Kasım 2020

Kasım 2020

Arazi Edinim Planı (AEP) İstişare Kayıt Formları Örneği

Kasım 2020

Isparta Atabey Ovası Sulaması Yenileme Projesi AEP Şikayet-Talep-Öneri Başvuru Formu

Kasım 2020

Isparta Atabey Ovası Sulaması Yenileme Projesi Arazi Edinim Planı Özeti

Kasım 2020

Isparta Atabey Ovası Sulaması Yenileme Projesi Arazi Edinim Planı Tanıtım Broşürü

Kasım 2020

Isparta Atabey Ovası Sulaması Yenileme Projesi Arazi Edinim Planı, Kasım 2020

Kasım 2020

Isparta Atabey Plain Irrigation Rehabilitation Project Resettlement Action Plan, November 2020

Kasım 2020
Isparta - Atabey-Ovası Sulaması Yenileme Projesi Arazi Edinim Planı Eylül 2020

Eylül 2020
Projenin Arazi Edinim Gereksinimi

DSİ, sulama sistemlerini inşa etmek ve var olansistemlerigeliştirmek güncellemek ile görevli kurumdur ve bu görevi yerinegetirirken,gerekli tesislerin üzerine kurulacağı bir araziye ihtiyaçduymaktadır. İhtiyaçduyulan arazinin edinilmesinde mağduriyetler, kayıplargerçekleşebilmekte,bunların giderilmesi için de kanunlarda belirtilen çözümlerebaşvurulmaktadır.

Dünya Bankası tarafından da desteklenmekte olan sözkonusuprojede, Dünya Bankası Operasyonel Politikası (OP) 4.12 GönülsüzYenidenYerleşim, gereği arazi edinim uygulamalarında oluşabilecek mağduriyetvekayıpların en aza indirgenmesini amaçlayan yeni çözümlerüzerindedurulmaktadır.

Arazi Edinim Kapsamı ve Ereğli IvrizSulama Projesi’ninEtki Alanı

DSİ tarafından arazi edinimi için kullanılanbaşlıcayöntemler kamulaştırma ve arazi toplulaştırmasıdır. Proje’nin araziedinimigereksinmelerini asgariye indirmek için projeden etkilenenyerleşimlerdekiuygun alanlarda toplulaştırma yapılmaktadır. Ancak, arazitoplulaştırmasıyöntemiyle temin edilemeyen veya arazi toplulaştırması içinteknik yönden uygunolmayan durumlarda gerekli arazilerin edinimi kamulaştırmayoluylasağlanmaktadır.

Projeden etkilenen yerleşim sayısı 36 olup bunların9’uarazi toplulaştırması kapsamında yer al almaktadır. Geriye kalan 27yerleşimdeise arazi edinim çalışmaları kamulaştırma ile yapılacaktır.

Arazi Edinimi Nedir?

Devlet Su İşleri, suyun etkin kullanılması ve sudanenyüksek miktarda yararın sağlanması amacıyla gerçekleştirmekteolduğufaaliyetler çerçevesinde birtakım tesislerin inşasına ihtiyaçduymaktadır. Bu tesislerinüzerine inşa edileceği arazinin elde edilmesi isearazi edinimi olarakadlandırılmaktadır.

Dünya Bankası OP 4.12 Nedir?

Gönülsüz Yeniden Yerleşime ilişkin Dünya Bankası’nın4.12No.lu Operasyonel Politikası (OP 4.12), imar projeleri kapsamındagerçekleştirilengönülsüz veya zorunlu Yeniden Yerleşimlerden doğacak riskleriele alarakbunları azaltmaya yönelik önlemler içermekte ve gönülsüz veya zorunlubütünarazi edinimlerini konu edinmektedir.

AEPÇ ve AEP Nedir?

Arazi Edinim Politika Çerçevesi (AEPÇ); SulamaModernizasyonu Projesi’ninarazi edinim ihtiyaçlarından  etkilenen kişi vetopluluklara kalkınmadesteği sağlamak, arazi kaynaklı kayıplarını tazmin etmekve arazi edinimininolumsuz etkilerini azaltmak amacıyla DSI’nin izleyeceğiprosedürleri, ilgiliyasal mevzuatı, kamulaştırma sürecini, etkilenmesi muhtemelkişi ve grupları,proje etkilerini ve etki azaltma ve tazminat yöntemlerinitanımlayan doküman.

Arazi Edinim Planı (AEP); Çerçevesi AEPÇ’detanımlanmışarazi edinim ilke ve prosedürleri dikkate alan, SulamaModernizasyonuProjesi’nde arazi edinimi gerektiren her alt proje için özelolarakdetaylandırılmış arazi edinim planlarıdır.

Proje Paydaşları

Proje’nin yürütücüsü ve sorumlusu DSİ olup, projeyekonuçeşitli çalışmalar, DSİ Şube ve Bölge Müdürlükleri, ilgili bölgelerinsulamabirliklerinin desteği, ve diğer çeşitli kamu kurum ve kuruluşların görüşvebilgileri ile gerçekleşecektir. Proje paydaşları arasında projedenetkilenecekve yarar sağlayacak olan kişi ve topluluklar da yer almaktadır.

Arazi Ediniminde Kullanılacak OlanYöntemler

·        Vana, hidrant yeri, vb. tesis yerleri için mülkiyet kamulaştırmasıyapılacak,

·        Boru hattının geçtiği yerler için kullanım hakkını 49-99 yıllığınakısıtlayan daimi irtifak hakkı tesis edilecek,

·        İnşaat çalışmaları (Vana, hidrant yerleri, vb ile boru hattı inşası) için 1ila 5 yıl süresince geçici irtifak hakkı tesis edilecektir.

·        Arazi edinim sürecinden doğrudan etkilenen kişiler olan arazi sahipleri,kiracılar, mirasçılar ve hazine arazisini kiralayanların yanında; kadınçiftçiler ve arazi sahibi olmayanlar (mevsimlik işçiler vb.) gibi hassastoplulukların da uğrayabileceği negatif etkilerin en aza indirilmesi içintedbir ve önlemler geliştirilmiştir.

·        Proje için hazırlanmış olan Paydaş Katılım Planı’na uygun olarak projesüresince çeşitli konularda etkilenen kişi ve toplulukların da dahil olduğuproje paydaşları ile düzenli istişare ve bilgilendirme yapılacaktır. Buna ekolarak proje kapsamında bir Şikayet Talep Mekanizması kurulmuştur.

·        Arazi edinimi için uygun olan yerlerde arazi toplulaştırmasındanyararlanılarak, projenin arazi ediniminden kaynaklı olumsuz etkilerinin endüşük seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır.

·        Sulama sistemlerinin rehabilitasyonu sırasında, iş ilerleyişi ve planımalikler, kullanıcılar, mevsimlik işçiler ve bu arazilerde yaşayan kişileringelir kaybına neden olmayacak şekilde planlanacaktır. Buna rağmen doğabilecekolası her türlü zarar ve ziyan yine mevzuata uygun olarak tazmin edilecektir.

 

Sıkça Sorulan Sorular

S)   Hak sahiplerininbelirlenmesindeson tarih nedir?

C) Hak sahiplerinin belirlenmesi içinbir eşiktarih uygulaması yapılacaktır ve birinci kısım için belirlenmiş olaneşik tariharazide tespitlerin yapılıp envanterinin DSİ’ye teslim edildiği tariholan12.12.2019’dur. Eşik tarih, PEK’lerin sayımının ve taşınmaz varlıkenvanterinintamamlandığı tarih olarak belirlenmektedir. Belirlenen eşiktarihten sonra projealanında bulunan kişiler tazminat ve/veya yeniden yerleşimdesteği hakkıkapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. kısım eşik tarihi kamulaştırma programına bağlıolarakprojenin ilerleyen aşamalarında yapılacak tespitlerin tamamlanmasınamüteakip belirlenecekbir tarih olacaktır. İkinci eşik tarih de arazide tespitlerinyapılmasındanönce ilan edilecek olup, tespitlerin tamamlanması ile hazırlananenvanterçıktıktan sonra sonlanacaktır.

S)        Projede hak sahibiolarak belirtilen kişiler kimlerdir?

C)

·        Tapulu arazi sahipleri ve kullanıcıları

·        Hakları yasallaştırılabilir arazi kullanıcıları (Arazi üzerinde zilyetlikhakkı bulunanlar),

·        Taşınmaz sahipleri ve taşınmaz kullanıcıları (izinsiz kullanıcılar dahil),

·        Arazi tapusu bulunan ürün sahipleri,

·        Resmi kiracılar (Şahıs ve kamu arazilerinde),

·        Arazi tapusu bulunmayan ürün sahipleri (izinsiz kullanıcılar dahil),

·        Kadın çiftçiler,

·        Hassas topluluklar,

·        Kısaca Projeden etkilenen arazilerden faydalanan her türlü kullanıcı, haksahibi olarak görülmektedir.

 

S) Projenin olumsuz etkileriniazaltmak vemağduriyetleri için hangi yöntemler uygulanacaktır?

C)

Arazi ve taşınmaz edinimi için;

·        Tapulu arazilerde arazi ve taşınmaz bedellerinin ikame bedelini kapsayacakşekilde belirlenmesi

·        Ürün ve ağaç bedellerinin ödenmesi

·        Tapusu olmayan arazilerde zilyetlik hakkı bulunan arazi kullanıcılarınınzilyetlik hakkı almalarının sağlanması ve ikame değer üzerinden arazinin vetaşınmazların hesaplanması, ürün ve ağaç bedellerinin ödenmesi

·        İkame bedelini de kapsayacak kamulaştırma bedeli olarak tazminat ödenmesi

·        Taşınmazlar için daimi ve geçici irtifak bedellerinin ödenmesi

·        Arazi kullanıcılarının tespit edilerek ürün bedelinin kullanıcı veya resmikiracılara ödenmesi olarak özetlenebilir.

·        Kamulaştırma bedelleri bankaya yatırılmadan arazilere girilmemesi

·        1 ila 5 yıllık geçici irtifak süresinin sonunda, arazilerin eski halinegetirilerek teslim edilmesi

 

Geçim kaynakları ve hassas gruplar için;

·        İlgili kurumlar tarafından sulu tarım, ürün deseni, akıllı tarımuygulamaları, vb. konularda eğitimler düzenlenmesi,

·        Tarım ve Orman Bakanlığı, KOP İdaresi, Mevka gibi kurumlar tarafındanverilen tarım ve hayvancılık hibe programları hakkında bilgilendirme yapılması,

·        Hassas gruplara yönelik İşkur ve SYDV destekleri konularındabilgilendirmeler yapılması,

·        Su kullanıcıları için çeşitli gösterime dayalı bilgilendirme çalışmalarıyapılması,

·        Beton su kanallarının kaldırılarak bu alanların tarıma açılması,

·        İnşaat çalışmaları esnasında hayvanların otlatma alanlarına erişimi içingeçiş yerleri oluşturulması,

·        İnşaat esnasında yüklenici firma tarafından meydana gelebilecek zararlarınfirma tarafından karşılanması şeklinde uygulamalar ile projenin doğurabileceğiolumsuz etkiler ve mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

 

S) Sürecin takibi nasılgerçekleştirilecektir?

C) Arazi edinimi sürecinin izleme vetakibi altıaylık aralıklarla düzenli olarak DSİ tarafından gerçekleştirilecekve gözlenenilerlemeler ile olumsuzluklar Dünya Bankası’na bildirilecektir.

S) Şikayet Talep Mekanizmasınınişleyişi neşekilde olacaktır?

C) DSİ’nin mevcut durumda SulamaBirlikleri, DSİBölge Müdürlükleri, DSİ Şube Müdürlükleri ve DSİ GenelMüdürlüğünden oluşandört kanallı bir Şikayet Talep Mekanizması kurulmuştur.Projeden etkilenen kişiveya paydaşlar itiraz ve şikayetlerini bu kurum/kuruluşlardanherhangi birisinee-posta/telefon yoluyla, şikayet formu doldurmak veya CİMER(Cumhurbaşkanlığıİletişim Merkezi) gibi ulusal şikayet bildirim mekanizmalarıüzerinden bizzatbaşvuru yoluyla iletebilecektir.

Şikayet ve talep mekanizması anonim şikayetleri almayauygunolup, şahsi bilgilerini paylaşmak istemeyen kişilere de şikayet ya daöneripaylaşımına olanak tanımaktadır. Alınan İsimsiz/anonim şikayetler desistemekaydedilecek ve yanıtlanacaktır.

 

 

Şikayet Kanalları - İletişim Bilgileri

DSİ Genel Müdürlüğü

Telefon: 0312 454 54 54

Web Sitesi: dsi.gov.tr

E-Posta: dsi.gnlmud@hs01.kep.tr

 

DSİ 181. Şube Müdürlüğü İletişimBilgileri

Telefon: +90 246 224 11 04

Cimer

Telefon: Alo 150

Web Sitesi: cimer.gov.tr

E-Devlet

Web Sitesi: turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-genel-mudurlugu

Atabey Sulama Birliği

Telefon: 0246 259 43 74

Adres: Isparta Eğirdir Karayolu 13. Km.Eski Kanalet Fabrikası KULEÖNÜ KASABASI / ISPARTA

 

 

GÖRÜŞ ÖNERİ VE ŞİKÂYETLER

 

TÜRKİYE SULAMA MODERNİZASYONU PROJESİ(TURKEY IRRIGATION MODERNIZATION PROJECT)

 ISPARTA ATABEY OVASI SULAMASI YENİLEME PROJESİ ARAZİ EDİNİM PLANI

Isparta Atabey Ovası Sulaması Yenileme Projesi Arazi EdinimPlanı hazırlanması işlerine ilişkin görüş, öneri ve şikâyetlerinizi ad, soyadve e-posta bilgileriniz ile aşağıdaki e-posta adresine iletebilirsiniz.(İletilerinizi isimsiz olarak da gönderebilirsiniz. Ancak soru, öneri ya daşikâyetinize ilişkin bildirim almak istiyorsanız e-posta adresini bildirmenizgerekmektedir.)    

Görüş Öneri ve Şikayetler için: bkarmil@dsi.gov.tr